POZIV NA RASPRAVU

lip. 4, 2012

POZIV NA RASPRAVU

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TRILJ Upravni odjel Klasa: 350-02/12-01/1 Urbroj: 2175-05-04-12-01 Trilj, 29. svibnja  2012     Na temelju članka 83. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  (NN broj 76/07,  38/09, 55/11 i 91/11),  sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja...