Javni poziv – Program potpora poljoprivrednim gospodarstvima Grada Trilja za 2017. godinu


Javni poziv – Program potpora poljoprivrednim gospodarstvima Grada Trilja za 2017. godinu

ožu. 30, 2017

Grad Trilj, Jedinstveni upravni odjel, temeljem članka 8. Programa o potporama poljoprivrednim gospodarstvima Grada Trilja za 2017.-2020. godinu (Službeni glasnik Grada Trilja br. 01/17), objavljuje:

JAVNI POZIV

I.   Predmet Javnog poziva

Predmet ovog javnog poziva  je prikupljanje zahtjeva iz Programa  potpora poljoprivrednim gospodarstvima Grada Trilja za 2017. godinu  za slijedeće vrste potpora:

Mjere 1. ) Potpore za nabavu sadnog materijala

Mjera 2. )  Potpore za  proizvodnju  mlijeka

Mjera 3. )  Potpore za edukacije i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivred

 

II. Prihvatljivi troškovi

1) Potpore za nabavu sadnog materijala

Radi podizanja novih trajnih nasada te obnove postojećih, odobrit će se subvencija poljoprivrednom gospodarstvu za nabavu deklariranog sadnog materijala. Sadni materijal korisnici mogu nabaviti sami ili preko poljoprivrednih udruga sa sjedištem na području Grada, po slijedećim uvjetima:

 1. Poljoprivredno zemljište na koje se sadi mora biti upisano u ARCOD sustav.
 2. Korisnik temeljem potpore mora zasaditi najmanje 0,1ha (1000m2) zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju  više od 5% površine.
 3. Korisnik temeljem potpore mora zasaditi najmanje 500 loza ili 30 voćaka a maksimalni iznos potpore je 2/3 nabavne cijene sadnice.
 4. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.
 5. Za izračun maksimalnog iznosa potpore iz stavka 4. ovog članka uzima se u obzir tekuća fiskalna godina u kojoj se dodjeljuje potpora male vrijednosti i prethodne dvije fiskalne godine. Fiskalna godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca.
 6. Gornja granica iz stavka ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići.
 7. Uz zahtjev za dodjelu subvencije potrebno je dostaviti račun o kupnji sadnica iz kojeg je vidljivo: vrsta, sorta, broj sadnica, jedinična cijena, datum i dobavljač.

 

2)  Potpore za  proizvodnju  mlijeka

Potpore poljoprivrednim gospodarstvima za proizvodnju mlijeka s područja Grada odobrit će se proizvođačima (fizičkim i pravnim) osobama koji sa registriranim otkupljivačima mlijeka imaju u tekućoj godini potpisane pravovaljane ugovore o otkupu mlijeka.

Potpore se dodjeljuje u iznosu 0,50 kuna za litru proizvedenog i otkupljenog mlijeka.

Potpore se dodjeljuje tromjesečnom isplatom na žiro račun korisnika po dostavi zahtjeva korisnika i pravovaljanih računa otkupljivača mlijeka.

 

3)  Potpore za edukacije i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi

Potpore za edukacije i stručno osposobljavanje  za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu za koji se dobiva certifikat temeljem programa kojeg je utvrdilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede ili su zakonski obavezni.

Potpora će se po vrsti tečaja odnosno stručnog osposobljavanja u tekućoj godini odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Potpora se dodjeljuje u iznosu do 50 % ukupnih troškova tečaja, a najviše 1.000,00 kuna godišnje, pa ukoliko su nositelj ili članovi OPG-a u tijeku godine iskoristili manji iznos, imaju pravo za drugu vrstu tečaja odnosno stručnog osposobljavanja iskoristiti razliku potpore do najvišeg godišnjeg iznosa.

Potpore se uplaćuje na račun polaznika tečaja, a iznimno na žiro-račun nositelja tečaja na ime i u korist polaznika tečaja.

 

III.   Korisnici potpora

Krajni korisnici potpora sa područja grada Trilja: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva, obrti, ili zadruge.

 

IV.   Uvjeti dodjele potpore:

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih programa grada Trilja ili drugih izvora financiranja.

Korisnik mora imati sjedište, djelatnost i poljoprivrednu proizvodnju na području grada Trilja.

Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i gradskom proračunu.

 

V.   Potrebna dokumentacija:

Za Mjeru 1.

 • Ispunjenobrazac zahtjeva za potporu koji se može dobiti u Upravnom odjelu Grada Trilja ili sa web stranici grada Trilja www:trilj.hr
 • Rješenje o Upisniku u OPG, ili rješenje o osnivanju obrta , zadruge i sl
 • Original ili presliku ugovora sa dobavljačem ili računa sa utvrđenim količinama sadnica po vrstama, sortama i cijenama
 • Presliku žiro računa i IBAN-a podnositelja zahtjeva.

Za Mjeru 2.

 • Ispunjen obrazac zahtjeva za potporu koji se može dobiti u Upravnom odjelu Grada Trilja ili sa web stranici grada Trilja www:trilj.hr
 • Rješenje o Upisniku u OPG, ili rješenje o osnivanju obrta , zadruge i sl.
 • Original ili presliku Ugovora s otkupljivačem mlijeka, i računa o otkupu mlijeka.
 • Presliku žiro računa i IBAN-a podnositelja zahtjeva

Za Mjeru 3.

 • Ispunjen obrazac zahtjeva za potporu koji se može dobiti u Upravnom odjelu Grada Trilja ili sa web stranici grada Trilja www:trilj.hr
 • Presliku osobne iskaznice nositelja ili člana OPG-a, obrta, zadruge ili Rješenja o ovlaštenju (certifikat) odobren od Ministarstva znanosti obrazovanja i športa u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede za nositelje tečaja
 • Presliku žiro računa i IBAN-a podnositelja zahtjeva

Po potrebi Jedinstveni upravni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

 

VI.  Način, rok i mjesto dostave zahtjeva

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol Grada

Trilja do utroška planiranih sredstava, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja, na slijedeću adresu:

Grad Trilj, Poljičke republike 15, Povjerenstvo za provedbu Mjera iz Programa potpora poljoprivrednim gospodarstvima Grada Trilja.

 

Grad Trilj

OBRAZAC_1._sadni_materijal

OBRAZAC_2._mlijeko

OBRAZAC_3._edukacija

 

Postavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *