Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za prijedlog za imenovanje sudaca porotnika


Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za prijedlog za imenovanje sudaca porotnika

ruj. 26, 2017

GRAD TRILJ

J A V N I   P O Z I V

Za podnošenje prijava kandidata za prijedlog za imenovanje sudaca porotnika općinskog suda u Splitu

Prema odredbi članka 119. Zakona u sudovima („Narodne novine“, broj 28/13 33/15, 82/15 i 82/16) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Odredba čl. 118. Zakona o sudovima propisuje da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, pa je slijedom propisano ada za suca porotnika može biti izabran:

  • punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika
  • osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću
  • osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati

 

Slijedom navedenog, Grad Trilj poziva sve zainteresirane građane Grada Trilja koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Splitu.

Gradsko vijeće Grada Trilja predlaže suce porotnike, a iste na temelju prijedloga Gradskog vijeća imenuje Županijska skupština.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

Prijavi treba priložiti kratak životopis i popisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta. Navedenu Izjavu moguće je preuzeti na web stranici Grada (ispod ovog Poziva).

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15 ili izravno na protokol te putem maila: grad-trilj@st.t-com.hr

Za sve informacije vezane za ovaj Poziv zainteresirani kandidati mogu se obratiti na broj: 831-135.

Prijavu s prilozima potrebno je dostaviti najkasnije do 13. listopada 2017. (petak).

Izjavu možete preuzeti na ovom linku:   I Z J A VA

 

 

Postavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *