#OstanimoOdgovorni

Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Trilju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI“ – žene triljskog kraja

19.06.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK

Klasa: 112-01/20-01/6
Urbroj: 2175-05-03-20-01
Trilj, 17.06.2020. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-312, od 29. lipnja 2017. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. „Zaželi – žene triljskog kraja“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0217, KLASA: 102-02/18-01/1, URBROJ: 2175-05-03-18-01 od 25. rujna 2018. godine, te članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13 i 2/18), gradonačelnik Grada Trilja, raspisuje,

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Trilju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI“ – žene triljskog kraja

I. Raspisuje se Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Trilju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – žene triljskog kraja – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osoba s invaliditetom

II. Broj traženih radnica: 1

III. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 9 mjeseci.

IV. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnice minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ 118/18) i Uredbom o visini minimalne plaće („Narodne novine„ 106/19)

V. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Trilja.

VI. Opis poslova:

 • organizacija prehrane
 • pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice
 • pomoć u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju
 • psihosocijalna podrška
 • usluge posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava

VII. Kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice i beskućnice
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (minimalno završena osnovna škola).

VIII. Prijavi na Javni poziv kandidatkinje su dužni priložiti:

 • prijavnica u prilogu
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi
 • potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

IX. Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) i koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21 240 Trilj, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom:

„Za javni poziv – ZAŽELI žene triljskog kraja“

Podnositeljice su u životopisu ili prijavnici za posao dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke VII. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Trilja– www.trilj.hr

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Gradonačelnik Grada Trilja
Ivan Šipić, dipl. teol.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Prijavnica

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.