#OstanimoOdgovorni

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Trilj

01.07.2020.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 53 . Statuta Dječjeg vrtića Trilj, Trilj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Trilj, Trilj na temelju Odluke donesene na sjednici održanoj dana 09. lipnja 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Trilj, Trilj

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava: - uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te koja ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. ( čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju N.N. 10/97,107/07, 94/13 i 98/19 i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću N.N. 133/97). Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine, a poslovi se obavljaju u punom radnom vremenu.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis,
  • presliku domovnice,
  • dokaz o stručnoj spremi odnosno presliku diplome,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32.Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97, 4/98),
  • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja, odnosno potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (rješenje, ugovor) kojim se dokazuje ostvaren radni staž u trajanju od najmanje 5 godina u djelatnosti predškolskog odgoja,
  • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a- ne stariji od dana objave natječaja,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od dana objave natječaja,
  • vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92,57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19) ili članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14 i 39/18) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti propisane posebnim zakonom, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N .121/17 i 98/19) dužan je,pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osobe su dužne po potrebi, na zahtjev dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike na uvid. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Trilj (Upravno vijeće), Ante Starčevića 15, 21240 Trilj, s naznakom "Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice - ne otvarati".

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom. Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu prijavu. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednica upravnog vijeća Dječjeg vrtića Trilj
TRILJ
Ivana Živaljić

Natječaj je 01.07.2020. godine objavljen u Narodnim novinama, web stranici vrtića, web stranici osnivača Grada Trilja i oglasnoj ploči vrtića.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.