#OstanimoOdgovorni

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Trilja

29.03.2018.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15) i članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ broj 03/09, 01/13 i 02/18), Gradonačelnik Grada Trilja, 28.03.2018. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Trilja

 1. Predmet zakupa je poslovna zgrada u vlasništvu Grada Trilja i to:
  Zgrada izgrađena na kč. br. 2080 br. ZK uloška 541 K.O. Košute u ulici Sv. Mihovila 54 u Trilju (bivša ex Cetinka – II. linija).
 2. Površina: 750 m2.
 3. Namjena: Industrijsko-proizvodni pogon.
 4. Početna mjesečna zakupnina: 7,50 kn/m2.
  Uz ponudu treba priložiti i iznos jamčevine u iznosu 10.000,00 kuna.
 5. Vrijeme trajanje zakupa: 1 godina od dana sklapanja ugovora o zakupu.
 6. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju po posebnim propisima utvrđene uvjete za obavljanje registrirane djelatnosti odgovarajuće traženoj namjeni poslovnog prostora iz točke 1. ovog Natječaja, pod uvjetom da uplate jamčevinu navedenu u točki 4. ovog Natječaja. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Trilja broj: HR65 23300031846000004, model broj HR 24 s pozivom na broj 7242 – OIB ponuditelja. Jamčevine koje su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene, bit će im vraćene po završetku javnog natječaja, najkasnije u roku osam (8) dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi. Položena jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu. Ako sudionik u Natječaju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti o rezultatima javnog natječaja, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 7. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne može se sklopiti s fizičkom i pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
 8. Ponuda na javni natječaj treba sadržavati: osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime odnosno naziv, OIB, mjesto i adresa prebivališta odnosno sjedišta, kontakt telefon, te broj žiro računa za povrat jamčevine), izvod iz registra o registriranoj djelatnosti ponuditelja koja će se obavljati u poslovnom prostoru, visinu ponuđene mjesečne zakupnine po jediničnoj mjeri od 1m2 i ukupnu zakupninu. Uz ponudu se prilaže isprava odnosno dokaz o ispunjavanju uvjeta navedenih u javnom natječaju i to: a) preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, preslika rješenja ili izvadak iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koju namjerava obavljati u poslovnom prostoru, b) potvrdu porezne uprave da nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu ne starije od 30 dana, c) potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Trilja da nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema gradskom proračunu ne stariju od 30 dana, d) uplatnicu kao dokaz o uplaćenom iznosu jamčevine.
 9. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za natječaj – zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“. Ponuda se predaje osobno u Gradsku upravu Grada Trilja ili poštom preporučeno na adresu primatelja: Poljičke republike 15, 21240 Trilj.
 10. Rok za podnošenje ponuda je 05. travnja 2018. godine do 13,00sati.
 11. Javno otvaranje ponuda izvršit će se 05. travnja 2018. godine u 13,00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Trilja, a što je i krajnji rok za dostavu ponuda. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 12. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 13. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja ispunjava uvjete iz natječaja i sadrži najviši iznos zakupnine.
 14. S ponuditeljem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija zaključit će se ugovor pod uvjetima i na način u skladu sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
 15. Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se sudionicima javnog natječaja u roku 8 dana po izboru najpovoljnije ponude.
 16. Potrebne obavijesti u svezi javnog natječaja mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Trilja na telefon: 021/831-135.
 17. Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Trilja i službenim stranicama Grada Trilja.

Gradonačelnik Grada Trilja
Ivan Šipić, dipl. teol.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.