Javni natječaj za odabir i imenovanje tajnika/ice Zajednice sporta Grada Trilja

15 rujna, 2022 - In Javni natječaji

Na temelju članka 53. stavka 1. Statuta Zajednice sporta Grada Trilja, te Odluke Upravnog odbora o raspisivanju natječaja za odabir i imenovanje tajnika od dana 05. rujna 2022. godine, Upravni odbor Zajednice sporta Grada Trilja (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) dana 15. rujna 2022. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za odabir i imenovanje

Tajnika/ice, 1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine (mandat),

Uvjeti:

 • završen sveučilišni ili stručni preddiplomski ili diplomski studij kineziološkog smjera,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • znanje stranog jezika (poželjno znanje engleskog jezika).

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/prijavljenom na Natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na Natječaj koji/koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/povukla prijavu na Natječaj.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, uvjerenje ili izjava),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, uvjerenje ili izjava),
 • preslika vozačke dozvole.
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),

U prijavi se navode osobni podaci kandidata/kandidatkinje (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte), te opis dosadašnjeg radnog iskustva.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave Natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Trilja, osobno ili preporučenom poštom na adresu: Zajednica sporta Grada Trilja, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, s naznakom «Natječaj za odabir i imenovanje tajnika – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

O vremenu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem e-maila najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje će biti pisano obaviješteni o rezultatima Natječaja u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na Natječaj kandidati/kandidatkinje daju suglasnost Zajednici sporta Grada Trilja da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka  natječaja, te da po okončanju postupka, čuva njihove prijave u skladu s važećim zakonskim odredbama.

Tajnik/tajnica Zajednice sporta Grada Trilja (dalje: Zajednica) imenuje se na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

Opis poslova Tajnika/Tajnice:

 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
 • brine o urednom vođenju registra članica,
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
 • vodi i čuva pismohranu Zajednice,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • brine o osiguranju javnosti rada zajednice i poslovima informiranja,
 • u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika ili dopredsjednika Zajednice, zamjenjuje ga u svim poslovima,
 • obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe Skupštine, Predsjednika i Upravnog odbora u skladu s općim aktima Zajednice

Pored navedenih poslova Tajnik/ Tajnica ima obvezu provođenja slijedećih aktivnosti:

 • pružanje administrativne i savjetodavne podrške udrugama u pogledu zakonskih obveza, mogućnosti financiranja i slično,
 • organizacija i sudjelovanje u edukacijama i događanjima radi podizanja informiranosti, stručnosti i socijalne umreženosti
 • unaprjeđenje internih dokumenata i procedura Zajednice
 • provođenje propisanih postupaka za planiranje i izvršavanje Programa javnih potreba u sportu Grada Trilja i obavljanje ostalih poslova po nalogu Upravnog odbora Zajednice

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo