Savjetovanje s javnošću

Savjetovanja s zainteresiranom javnošću

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

E-savjetovanju možete pristupiti na sljedećim linkovima:

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću

Proračun

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo