Prostorni plan

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Trilja

Na temelju članka 109. i 111. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 67/23) i članaka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 03/09, 01/13 i 02/18, 01/21, 05/23 i 09/23), Gradsko vijeće Grada Trilja, na 25. sjednici održanoj 18.03.2024. godine, donijelo je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja.

Stupanjem ove Odluke na snagu prestaju važiti svi kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 1/05, 7/08, 2/13, 06/18 i 04/20).

Plan je izrađen od strane stručnog izrađivača ARHEO d.o.o. za projektiranje i prostorno planiranje iz Zagreba.

 

Tekstualni dio

1. Korištenje i namjena M 1:25000

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo