Javni poziv za prijem poduzetnika u Poslovno-uslužni centar 3LJ

7 lipnja, 2022 - In Javni natječaji

Temeljem Pravilnika o uvjetima korištenja Poslovno-uslužnog centra 3LJ , KLASA: 372-03/21-01/2, URBROJ: 2175-05-01-21-01 od 02. rujna 2021. godine („Službeni glasnik Grada Trilja“, broj 8/21.) i l.47. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 03/09, 01/13, 02/18, i 01/21), Gradonačelnik Grada Trilja dana 04. listopada 2021. godine objavljuje;

JAVNI POZIV
ZA PRIJEM PODUZETNIKA U POSLOVNO-USLUŽNI CENTAR 3LJ

I.

Predmet ovog Javnoga poziva je davanje na korištenje poslovnog prostora kojim upravlja Grad Trilj i to kako slijedi:

 • Proizvodno-skladišni prostor 2
  Površina: 359,00 m2
  Etaža: Zgrada B
 • Proizvodno-skladišni prostor 3
  Površina: 358,50 m2
  Etaža: Zgrada B
 • Trgovina sadnim materijalom
  Površina: 25,40 m2
  Etaža: Zgrada B
 • Prostor za inkubaciju 1
  Površina: 117,00 m2
  Etaža: Zgrada C
 • Prostor za inkubaciju 2
  Površina: 77,50 m2
  Etaža: Zgrada C
 • Prostor za inkubaciju 3
  Površina: 77,50 m2
  Etaža: Zgrada C
 • Prostor za inkubaciju 4
  Površina: 77,50 m2
  Etaža: Zgrada C
 • Prostor za inkubaciju 5
  Površina: 80,00 m2
  Etaža: Zgrada C
 • Mehanička radionica
  Površina: 106,75 m2
  Etaža: Zgrada C
 • Bistro sa spremištem i WC
  Površina: 47,60 + 13,00 m2
  Etaža: Zgrada A prizemlje
 • Prodajni i spremišni prostor
  Površina: 56,75 + 25,80 m2
  Etaža: Zgrada A prizemlje
 • Radionica
  Površina: 27,80 m2
  Etaža: Zgrada A prizemlje
 • Uredski prostor 3
  Površina: 31,15 m2
  Etaža: Zgrada A I. kat
 • Uredski prostor 6 ICT
  Površina: 48,70 m2
  Etaža: Zgrada A I. kat
 • Uredski prostor 7 ICT
  Površina: 38,40 m2
  Etaža: Zgrada A I. kat
 • Dvorana za sastanke
  Površina: 57,00m2
  Etaža: Zgrada A I kat
 • Konferencijska dvorana, režija, garderoba i sanitarije (I+Ž+M)
  Površina: 285,80 + 8,80 + 24,90 m2
  Etaža: Zgrada A prizemlje
 • Coworking prostor
  Površina: 31,15 m2
  Etaža: Zgrada A I kat

II.

Kandidati za prijem u Poslovno-uslužni centar 3lj u nastavku PUC 3LJ mogu biti:

 1. Poduzetnici
  • fizička osoba koja obavlja poslovnu djelatnost, bilo kao obrtnik ili u formi slobodnog zanimanja;
  • pravna osoba osnovana radi obavljanja gospodarske djelatnosti;
 2. Poduzetničke potporne institucije
 3. Institucije, ustanove i poduzeća osnovane od strane države, regionalne i lokalne samouprave, koje na bilo koji način pomažu poduzetnicima
 4. Udruge, OPG-ovi
 5. Kandidat za coworking može biti fizička i pravna osoba

III.

Kandidati za prijem u PUC 3LJ dodatno će se vrednovati poa slijedećim kriterijima:

1. Osnovna djelatnost kojim se Korisnik planira baviti prema NKD

Maksimalan broj bodova: 10

 • Proizvodnja prehrana i zdravlje
  Bodovi: 10
 • ICT/napredne tehnologije
 • Prerada/finalizacija/proizvodnja ostalo
  Bodovi: 8
 • Usluge
  Bodovi: 5
 • Ostalo
  Bodovi: 5

2. Korisnik je registriran na tržištu od:

Maksimalan broj bodova: 10

 • 0-1 godine
  Bodovi: 10
 • 1-3 godine
 • dulje od 3 godine

3. Korisnik ima sjedište u:

Maksimalan broj bodova: 10

 • Gradu Trilju
  Bodovi: 10
 • Ostalim JLS (jedinicama lokalne samouprave)

4. Potpora HZZ-a za pokretanje poslovanja

Maksimalan broj bodova: 10

 • Obrti/poduzeća/zadruge/OPG-ovi su ostvarili potporu HZZ-a za pokretanje poslovanja
  Bodovi: 10

5. Nositelj obrta/poduzeća/zadruge/OPG-a je:

Maksimalan broj bodova: 25
(bodovi se mogu zbrajati)

 • Osoba s invaliditetom
  Bodovi: 5
 • Žena
  Bodovi: 10
 • Mladi do 30 godina
  Bodovi: 10

6. Korisniku je barem jedan osnivač Država ili jedinica lokalne samouprave

Maksimalan broj bodova: 10

 • Osnivač je JLS (jedinica lokalne samouprave)
  Bodovi: 10
 • Ostali
  Bodovi: 0

7. Korisnik je osnovan u svrhu razvoja potencijala područja i lokalne zajednice i/ili poticanja održivog razvoja i/ili jačanju kapaciteta zapošljavanja

Maksimalan broj bodova: 25

 • Razvoj potencijala područja i lokalne zajednice
  Bodovi: 10
 • Poticanje održivog razvoja
  Bodovi: 5
 • Jačanje kapaciteta zapošljavanja, dajući prednost višem stupnju obrazovanja
  Bodovi: 1

8. Većinski udjel prihoda, iznad 50%, ostvaren izvozom u prošloj godini

Maksimalan broj bodova: 10

 • Obrti/poduzeća/zadruge/OPG-ovi koji su većinski udjel prihoda, iznad 50%, ostvarili izvozom u prošloj godini
  Bodovi: 10

Ukupan broj bodova je 110

* bodovi iz kriterija 5 se mogu zbrajati
* ukoliko se dogodi da bude jednaki broj bodova, tada se uzima u obzir vrijeme slanja prijave Zahtjeva za prijem.

IV.

Neće se razmatrati prijave kandidata:

 • koji su u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili postupku likvidacije,
 • koji rade s tehnologijama koje zagađuju okoliš,
 • koji se bave pripremom, proizvodnjom, distribucijom i prodajom oružja, alkoholnih proizvoda ili duhanskih proizvoda,
 • koji bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih korisnika,
 • čija je djelatnost protivna zakonu, posebnim propisima i moralu društva ili čija djelatnost ruši ugled Grada Trilja,
 • koji imaju dugovanja prema Gradu Trilju.

V.

Visina zakupnine poslovnih prostora u PUC-u 3LJ određena je Cjenikom usluga Poslovno uslužnog centra 3LJ u kojem je prikazana i subvencionira cijena zakupa po godinama korištenja.

Cjenik usluga Poslovno uslužnog centra 3LJ je sastavni je dio Pravilnika o uvjetima korištenja Poslovno uslužnog centra 3LJ objavljenog na mrežnoj stranici trilj.hr

Korištenje čajne kuhinje, besplatno korištenje konferencijske dvorane 1 puta mjesečno, te usluga: pristup internetu, nadzor nad ulazom u objekt, pružanje informacija posjetiteljima, briga o sigurnosti prostora, parkiranje za zaposlenike, poslovne partnere i posjetitelje tijekom radnog vremena PUC-a 3LJ uključeno je u navedenu cijenu.

VI.

Standardni paket usluga koje pruža Grad Trilj uključuje:

 • korištenje dodijeljenog prostora;
 • registracija sjedišta na adresi inkubatora;
 • parking;
 • korištenje čajne kuhinje;
 • korištenje prostora za sastanke/konferencijske sale;
 • korištenje Coworking prostora
 • usluge umrežavanja s drugim poduzetnicima, investitorima ili potpornim institucijama;

Coworking prostor (opremljen sa radnim stolicama i stolovima), koristi se kao prostor namijenjen fizičkim i pravnim osobama koje povremeno imaju potrebu za opremljenim radnim prostorom.

VII.

Pored naknade za korištenje poslovnog prostora, te usluga iz prethodnoga stavka, poduzetnici snose troškove za toplinsku i električnu energiju, potrošnju vode, komunalne usluge i ostala davanja u skladu s važećim propisima (režijski troškovi).

Troškove iz prethodnog stavka (režijske troškove) korisnici snose za prostor koji im je dodijeljen na korištenje, te za zajedničke dijelove zgrade sukladno kriterijima određenim Cjenikom.

Za naknadu za korištenje poslovnog prostora i režijske troškove poduzetnicima će se mjesečno ispostavljati račun.

VIII.

Zahtjevi za prijem u Poduzetnički inkubator Grada Trilja zaprimaju se temeljem ovog poziva koji Grad objavljuje na mrežnoj stranici trilj.hr i puc3lj.eu

Zahtjev se podnosi na obrascu Zahtjev za prijem u Poslovno-uslužni centar 3LJ koji je dostupan na mrežnoj stranici Grada Trilja i PUC-a 3LJ.

Uz ispunjeni obrazac obvezno se prilaže i tražena dokumentacija. Dokumentacija se stavlja u prilog prijavnom obrascu redoslijedom kako je navedeno u točki 9. ovog javnog poziva.

Prijava se podnosi preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Grada Trilja u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD TRILJ Ulica Poljičke republike 15., 21 240 Trilj, s naznakom „Prijava na Javni poziv za prijem poduzetnika u poslovni prostor PUC 3LJ“ – NE OTVARATI

Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja.

Kandidat za prijem u PUC 3LJ (poduzeće/obrt/zadruga/OPG) može podnijeti Zahtjev za prijem za svaki poslovni prostor posebno bez obzira na mogućnost spajanja istih radi modularne izgradnje poslovnih prostora u PUC-u 3LJ.

IX.

Pri popunjavanju obrazaca prijave kandidati imaju mogućnost koristiti stručnu podršku Grada Trilja, koje će im pružiti temeljne smjernice.

Potrebna dokumentacija je:

 • Zahtjev za prijem u Poslovno-uslužni centar 3LJ, Grada Trilja (na propisanom obrascu)
 • kopija osobne iskaznice Korisnika
 • dokaz o registraciji – izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra
 • potvrdu porezne uprave o nepostojanju dospjelih poreznih obveza (ne stariju od 30 dana)
 • potvrdu o nepostojanju obveza prema Gradu Trilju

Na temelju zaprimljene dokumentacije Povjerenstvo, sastavljeno od pet (5) članova koje imenuje gradonačelnik Grada Trilja, procjenjuje ispunjava li kandidat sve kriterije za prijem u PUC 3lj te ih boduje sukladno kriterijima iz točke 3. ovog javnog poziva.

Povjerenstvo će prvo otvaranje pristiglih Prijava kandidata izvršiti 29.10.2021.godine, a prijave pristigle nakon tog roka će otvarati svakog posljednjeg petka u mjesecu.

Na temelju procjene Povjerenstva i prijedloga odluke o prijemu kandidata u PUC 3LJ, Gradonačelnik Grada Trilja donosi Odluku o prijemu kandidata u PUC 3LJ, te sklapa s odabranim kandidatom Ugovor o korištenju poslovnog prostor na razdoblje od najviše pet (5) godina.

Odluka gradonačelnika Grada Trilja je konačna.

X.

Za uređenje ostalih uvjeta i odnosa koji nisu sadržani u ovom Javnom pozivu primjenjuje se Pravilnik o uvjetima korištenja Poslovno-uslužnog centra 3LJ te drugih Zakonskih propisa.

XI.

Propisane obrasce za prijem u poslovni prostor PUC 3LJ zainteresirani poduzetnici i dr. mogu preuzeti na mrežnoj stranici trilj.hr i puc3lj.eu

XII.

Javni poziv je otvoren do popunjavanja poslovnih prostora.


KLASA: 372-03/21-01/4
URBROJ: 2175-05-03-21-01
Trilj, 04. listopada 2021. godine

Gradonačelnik:
Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo