Natječaj za prijam u službu Viši stručni suradnik za EU fondove

9 svibnja, 2022 - In Javni natječaji

Natječaj za prijam u službu Viši stručni suradnik za EU fondove

12.11.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za financije,
gospodarstvo i EU fondove

KLASA: 112-01/21-01/26
URBROJ: 2175-05-04-21-01

V.d. pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove, na temelju članaka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijam u službu u Grad Trilj, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, na radno mjesto:

 • viši stručni suradnik za EU fondove (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme (do povratka odsutnog službenika) uz probni rad od 3 mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke;
 • najmanje godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • poznavanje rada na računalu;
 • položen državni stručni ispit.

Uvjet magistra ili stručnog specijalista ekonomske struke, na temelju odredbe članka 35. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su prema prethodnim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je u članku 13. ZSN-a.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da ispit položi u roku jedne godine od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem
 • vlastoručnu potpisanu izjavu da kod kandidata ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a
 • preslika uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca i sl. ), a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslika potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
 • preslika certifikata o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije, ako ga je podnositelj prijave stekao ili o toj činjenici vlastoručno potpisana izjava;
 • preslika dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio.

Uredna prijava je ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog natječaja. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog natječaja. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva (primjerice: preslika potvrde nadležnog ministarstva kojim se dokazuje status hrvatskog branitelja ili dragovoljca iz Domovinskog rata, preslika dokaza o nezaposlenosti, preslika dokaza o invaliditetu i druga dokazna sredstva propisana posebnim zakonom).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu (potpunu) prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Na web stranici Grada Trilja (https://trilj.hr/ ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web stranici te na oglasnoj ploči Grada Trilja biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose na adresu: Grad Trilj, Povjerenstvo za provedbu natječaja (prijam u službu na određeno, viši stručni suradnik za EU fondove), Poljičke republike 15, 21240 Trilj, u roku od 8 dana od objave natječaja na stranicama HZZ-a. Prijave se mogu dostaviti i osobno na protokol Grada Trilja, Poljičke republike 15, 21240 Trilj.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

v.d. pročelnica
Blaženka Dukić, dipl. oec.

 • 1360-Obavijest-s-opisom-poslova-Visi-strucni-suradnik-za-EU-fondove pdf (267kb) [ preuzmi ]

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo