Javni natječaj za radno mjesto – viši referent za komunalnu naknadu

Javni natječaj za radno mjesto – viši referent za komunalnu naknadu

PODACI I UPUTE ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

U Narodnim novinama br. 137/2022 dana 23. studenoga 2022. objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno u Grad Trilj, Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša na mjesto Viši referent za komunalnu naknadu (2 izvršitelj m/ž).


Posljednji dan za predaju prijava na natječaj pošti (preporučenom poštanskom pošiljkom) ili izravno na protokol grada je 01. prosinca 2022. god.

 1. VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU  –  2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
 1. Opis poslova:

Obavlja nadzor nad provođenjem odredbi Odluke o komunalnoj naknadi i drugih propisa iz djelokruga komunalnih djelatnosti

– prikuplja i obrađuje podatke potrebne za izrade rješenja o komunalnoj naknadi

– izrađuje rješenje o naplati komunalne naknade

– ustrojava bazu obveznika komunalne naknade i ažurira istu po potrebi

– surađuje sa nadležnim odjelom za financije u pripremi postupaka za prisilnu naplatu po rješenjima o komunalnoj naknadi

-sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja,

– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 1. Podaci o plaći:

Sukladno ODLUCI o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Trilja (KLASA: 021-02/17-01/6 , URBROJ: 2175-05-01-17-01) Bruto plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (  2,10 ) i osnovice za izračun plaće.

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

        

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 37/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,  61/11, 4/18 – Uredba i 112/19),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispr.),
 6. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18),
 7. Statut Grada Trilja   („Službeni Glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21)

      dostupan na linku: https://trilj.hr/statut-grada-trilja/

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt za potrebe provođenja natječajnog postupka.                                                                      

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Previous Javni natječaj za radno mjesto – savjetnik za prostorno uređenje

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo