Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Trilj

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Trilj

DJEČJI VRTIĆ TRILJ
Svetog Mihovila 54 A, Trilj
Upravno vijeće
Klasa:601-05/22-01/83
Urbroj:2181-12-01-22-01

U Trilju,22.11.2022.g.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članaka 52 i 53. Statuta Dječjeg vrtića Trilj  i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Trilj o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje RAVNATELJA/ICE  Dječjeg vrtića Trilj, Klasa:601-05/22-01/83 ,Urbroj:2181-12-01-22-01 od  22.11.2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Trilj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Trilj

Za ravnatelja/ice dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

  1. a) sveučilišni diplomski studij ili
  2. b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. c) specijalistički diplomski stručni studij ili
  4. d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
  5. e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s prijašnjim propisima,

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

Na navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čije zasnivanje radnog odnosa postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Upravno vijeće pridržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:

– životopis;

– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja;

– opisanu viziju, misiju i ciljeve razvoja vrtića za mandatno razdoblje;

– dokaz o državljanstvu;

– dokaz o radnom iskustvu u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika;

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97 i 4/98);

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od dana objave natječaja;

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od dana objave natječaja;

– uvjerenje nadležnog centra za socijalnu skrb, sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), da osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne starije od dana objave natječaja.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti:

– sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Informacije o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

– sukladno čl. 47. – 50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

– sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca;

– sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20.), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Grada Trilja te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Trilj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Prijava na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati«, neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Trilj, Svetog Mihovila 54 A, 21240 Trilj.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Elvira Bajić

Dokumenti za preuzimanje:

Natječaj za ravnatelja PDF

Previous Javni natječaj za radno mjesto – pomoćni radnik

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo