Poziv na 15. sjednicu Gradskog Vijeća

Poziv na 15. sjednicu Gradskog Vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/22-01/12

Urbroj: 2181-12-01-22-01

Trilj, 30.11.2022. godine

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

-svima

                                                                       GRADONAČELNIKU GRADA TRILJA

 

 

Na temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik

grada Trilja“ broj 03/09, 01/13 i 01/21) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 09. prosinca 2022. godine.

 

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 19:00 sati.


Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

Dnevni red                 

  • Aktualni sat – vijećnička pitanja
  • Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice

 

  1. Izvješće mandatne komisije

  2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trilja za razdoblje I.-VI. 2022. godine

  3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Trilja

  4. Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. godinu i 2025. godinu

  5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu

 

 
Napomena:
Amandmane na prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu moguće je dostaviti u pisanom obliku na protokol gradske uprave najkasnije do 08. prosinca 2022. do 15.00 sati.

 

 

 

                                                                                GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA

                                                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                Miljenko Marić, prof.

Previous Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja u Gradu Trilju

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo