Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu grada

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu grada

 

  REPUBLIKA HRVATSKA

 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

Gradonačelnik

Klasa: 430-01/23-01/01

Urbroj: 2181-12-03-23-02

Trilj, 30. siječnja 2023. godine

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21) i Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Trilja (KLASA: 430-01/23-01/01 i 2181-12-03-23-01 od 16. siječnja 2023. godine) , gradonačelnik Grada Trilja raspisuje;

 

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA TRILJA

 

Članak 1.

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine na području Grada Trilja, koja je u vlasništvu Grada Trilja za 1/1 dijela slijedeće oznake;

Kat.čes.zem.

k.o.

ZKU

Ukupna površina m2

Prostorno-planska namjena

POČETNA CIJENA

4050/4

Košute

2424

961

Gospodarska namjena- Farme (izgrađeno)- I3

2.863,78 eura

Preslik navedene nekretnine:

Članak 2.

Početna cijena za predmetnu nekretninu iznosi 2,98 €/m2 odnosno 2.863,78 eura.

Početna cijena za predmetnu nekretninu utvrđena je sukladno procjembenom elaboratu izrađenom od strane ovlaštenog inženjera, stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnina, Tonći Marić Drvoličanin, dipl. ing. građ.

 

Članak 3.

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, kao i sve pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.

Ostale fizičke i pravne osobe koje ne udovoljavaju uvjetima iz prethodnog stavka ovog članka, mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Pismena prijava za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

  • Ime i prezime, OIB, adresu i presliku osobne iskaznice (fizička osoba);
  • Naziv tvrtke, OIB, sjedište tvrtke kao i podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje te izvadak iz sudskog registra i presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje (pravna osoba);
  • Ponuđenu kupoprodajnu cijenu;
  • Vlastoručno potpisanu ponudu ponuditelja.

Ponuditelji mogu uz prethodnu najavu izvršiti pregled nekretnine.

 

Članak 5.

Rok za podnošenje ponuda otvoren je do 08. veljače 2023. godine u 12,00 sati bez obzira na način dostave Ponude.

Javno otvaranje ponuda provest će se u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje prijava, odnosno davanje ponuda u prostorijama Grada Trilja.

 

Članak 6.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno na slijedeću adresu:

GRAD TRILJ

Poljičke republike 15, 21240 Trilj

„Ponuda za nekretninu kat.čes.zem. 4050/4 k.o. Košute – NE OTVARAJ“

 

 

Članak 7.

Nepravodobne, nepotpune, nejasne, kao i ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene neće se razmatrati.

Članak 8.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog prikupljanja ponuda.

U slučaju da u javnom prikupljanju ponuda dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, a ispunjavaju sve uvjete javnog natječaja, najpovoljnijim ponuditeljem se smatra ponuditelj koji je prvi dostavio ponudu.

Članak 9.

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem u ime Grada Trilja sklopit će gradonačelnik najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je kupoprodajnu cijenu za kupljenu nekretninu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Članak 10.

Nekretnina se kupuje po načelu viđeno – kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca.

Članak 11.

Gradonačelnik Grada Trilja zadržava pravo poništiti javni natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, te odustati od prodaje nekretnina u svako doba prije donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Članak 12.

Javni natječaj će se objaviti na web stranici i oglasnoj ploči Grada Trilja.

 

 

                                                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                                               Ivan Bugarin, dipl.ing.el.

Previous Javni natječaj za radno mjesto – pročelnik upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti

Leave Your Comment

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo