Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/23-01/2

Urbroj: 2181-12-01-23-01

Trilj, 10.03.2023. godine

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

-svima

                                                                       GRADONAČELNIKU GRADA TRILJA

 

Na temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik

grada Trilja“ broj 03/09, 01/13 i 01/21) sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 17. ožujka 2023. godine.

 

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 18.00 sati.


Za sjednicu predlažem sljedeći:


Dnevni red
    
           

 • Aktualni sat – vijećnička pitanja
 • Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice


 1. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije

 2. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja

 

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Trilja za 2023. godinu        

 2. Prijedlog Izvješća o radu Ustanove CEKOM 3LJ za 2022. godinu

 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje Ustanove CEKOM 3LJ                                

 4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Cetinka
   
 5. Prijedlog Pravilnika o socijalnoj skrbi grada Trilja i pomoći obiteljima

 6. Prijedlog Odluke o naknadi za novorođenče i pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta

 7. Prijedlog Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa i projekata od interesa za grad Trilj i odobravanju nefinancijske podrške udrugama

 8. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Trilj
                                                                                

 

                                                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                Miljenko Marić, prof.

Previous JAVNA RASPRAVA O PRIIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GROBLJA GRAB

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo