JAVNA RASPRAVA O URBANISTIČKOM PLANU UREĐENJA GROBLJA TIJARICA

JAVNA RASPRAVA O URBANISTIČKOM PLANU UREĐENJA GROBLJA TIJARICA

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE, IMOVINSKOPRAVNE

POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I

ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA:350-02/23-01/03

URBROJ:2181-12-05-23-01

Trilj, 16. ožujka 2023. godine

 

Na temelju čl. 96. Zakona o prostorom uređenju (“Narodne novine” 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša 16. ožujka 2023. godine objavljuje:

 

 JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

GROBLJA TIJARICA

 

  1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja groblja Tijarica (u daljnjem tekstu: Plan).

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu Plana održat će se u periodu od 21. ožujka 2023. godine do 20. travnja 2023. godine.

 

  1. Javni uvid o prijedlogu Plana, biti će svakog radnog dana osim subote u vremenu od 08:00 do 12:00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Trilja, Poljičke republike 15, 21240 Trilj. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga Plana te sažetak za javnost.

 

4.Javno izlaganje održati će se 22. ožujka 2023. godine. u 14:00 sati, u prostorijama gradske vijećnice Grada Trilja (prostorija iznad Kino dvorane Trilj), Poljičke republike 17 b, 21240 Trilj .

 

  1. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

 

 -Tijela državne uprave, upravna tijela županije te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisana mišljenja Upravnom odjelu za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilj, Poljičke republike 15,  21240 Trilj.

 

-Građani i udruge dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na slijedeći način:

 

a)Upisivanjem primjedbi u knjigu uz prijedlog Plana na javom uvidu;

 

b)Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju dana 22. ožujka 2023. godine.

 

Pisane primjedbe mogu se dostaviti Upravnom odjelu za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, zaključno sa 20. travnja 2023. godine.

 

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

                                                             PROČELNICA

                                                                Ivana Živaljić, univ. bacc. Ing. industr.

Previous Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo