Poziv na pisano testiranje – viši referent za komunalnu naknadu

Poziv na pisano testiranje – viši referent za komunalnu naknadu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za prostorno uređenje,
imovinskopravne poslove, komunalni
sustav i zaštitu okoliša
KLASA: 112-01/23-01/5
URBROJ: 2181-12-05-23-04
Trilj, 19.04.2023

  

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 29/2023 od 13. ožujka  2023. godine  za prijam na radno mjesto u Grad Trilj objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

koji/e su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam na radno mjesto u gradu Trilju , objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 29/2023 od 13. ožujka 2023. godine za slijedeće radno mjesto

– Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša na mjesto Viši referent za komunalnu naknadu 


VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU  –  1 izvršitelja na neodređeno vrijeme. 

Na pisani dio natječaja pozivaju se  kandidati pod sljedećim šiframa:

  1. 2023-0001
  2. 2023-0006

DATUM ODRŽAVANJA PISANOG DIJELA TESTIRANJA

 

26. TRAVNJA 2023. godine, na adresi, Grad Trilj, Poljičke republike 15 u gradskoj vijećnici (iznad zgrade kino dvorane)

 

 

15: 00 sati

Dolazak kandidata/kinja i provjera osobnih podataka

 

15:15 sati

 

Početak pisanog dijela testiranja

 

Provjera znanja: Pisani test iz poznavanja

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 37/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,  61/11, 4/18 – Uredba i 112/19),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
  5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispr.),
  6. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18),
  7. Statut Grada Trilja   („Službeni Glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21)

      dostupan na linku: https://trilj.hr/statut-grada-trilja/

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon 021/831 135

PRAVILA TESTIRANJA

1.Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavanju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje ili su podnijele nepravovremenu i neurednu prijavu.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

Za vrijeme testiranja kandidatu nije dopušteno koristiti se propisima, literaturom, bilješkama, mobilnim telefonom, razgovarati s drugim kandidatima i ometati na bilo koji način tijek testiranja. Kandidat koji postupa suprotno navedenim zabranama bit će udaljen s testiranja i smatrat će se da je odustao od testiranja.

Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pisana provjera znanja ukupno traje 60 minuta te se kandidatima dodjeljuje od jedan do deset (1-10) bodova. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju),a vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web-stranici  Grada Trilja (http://www.trilj.hr/)

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Previous JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo