Rješenje o prijmu u službu – Spremačica

Rješenje o prijmu u službu – Spremačica

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel općih poslova,
lokalne samouprave i društvenih djelatnosti

KLASA: 112-01/23-01/13
URBROJ: 2181-12-02-23-09
Trilj, 02. lipnja 2023. godine

Na temelju članka 5. stavka 1. i stavka 2. a u vezi s člankom 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) u postupku prijma u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto u Upravni odjel općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti na radno mjesto „Spremačica“ putem javnog natječaja, pročelnik Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada Trilja (u daljnjem tekstu: pročelnik), donosi

R J E Š E NJ E
o prijmu u službu

1 Ivana Živaljić,  koja na dan 02. lipnja 2023. godine ima ukupno 10 godina, 7 mjeseci i 20 dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, prima se u službu u Grad Trilj, Upravni odjel općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada Trilja, na radno mjesto „Spremačica“ .

  1. Raspored na radno mjesto, dan početka rada, podaci o plaći, te drugi podaci propisani u članku 27. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, bit će utvrđeni rješenjem o rasporedu po izvršnosti ovog rješenja.

III. Žalba na ovo rješenje odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Pročelnik Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada Trilja raspisao je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme 1 izvršitelja/ice na radno mjesto „Spremačica“ u Upravni odjel općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada Trilja.

Javni natječaj je objavljen dana 12. travnja 2023. godine u „Narodnim novinama – Oglasni dio“ broj: 40/23, te na oglasnoj ploči i službenim internet stranicama Grada Trilja.

Rok za podnošenje prijava bio je osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

U natječaju je navedeno da kandidati osim općih uvjeta za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete za prijam: Potrebno stručno znanje –  Niža stručna sprema ili osnovna škola.

U natječaju je također navedeno da u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te da su kandidati koji ostvaruju pravo zapošljavanju prednosti dužni u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj osobe su bile dužne priložiti:  

–  životopis,
–  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
–  dokaz o stručnoj spremi: svjedodžba (ukoliko kandidat uz prijavu priloži diplomu stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i odgovarajući dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),
–  uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjeseca: Elektronički zapis (e – radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjeseca: Elektronički zapis (e – radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja.

Prema odredbama članka 23. i članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, rješenje o prijmu u službu donosi se za izabranog kandidata iz reda prijavljenih kandidata, a na temelju izvješća o provedenom postupku i rang-liste o rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata koju utvrđuje Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je u postupku utvrdilo da se na prijavljeni natječaj prijavilo 13 osoba. Povjerenstvo je sukladno ovlastima iz članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrdilo sljedeće:
– utvrđeno je da formalne uvjete iz natječaja ispunjava 10 kandidata, koji su pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
– na pisanom testiranju kandidatkinja Ivana Živaljić je od mogućih 10 bodova ostvarila ukupno 8 bodova, što je više od 50% od maksimalnog broja bodova, čime je ostvaren uvjet da se s kandidatkinjom provede intervju;
– na usmenom intervjuu je kandidatkinji Ivani Živaljić dodijeljeno 10 bodova, što znači da je kandidatkinja Ivana Živaljić ostvarila ukupno 18 od maksimalnih 20 bodova.

Na temelju rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua, Povjerenstvo je utvrdilo rezultate pisanog testiranja kandidata koju je zajedno s Izvještajem o provedenom testiranju dostavilo pročelniku Upravnog odjela Upravni odjel općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada Trilja u skladu s odredbama članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U skladu s prethodno navedenim odlučeno je primiti u službu kandidatkinju Ivanu Živaljić, koja je ostvarila uvjete prethodne provjere znanja i sposobnosti pa je stoga riješeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.
Točka 2. izreke ovog rješenja temelji se na odredbama članka 27. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Točka 3. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 25. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Gradonačelniku Trilja u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
Žalba se predaje ovom tijelu neposredno u pisanom obliku ili šalje preporučeno poštom, a može se i izjaviti kod ovog tijela usmeno na zapisnik.
Na žalbu protiv ovog rješenja ne plaća se upravna pristojba.

Pročelnik

Dino Hrustić, dipl. iur.

Dostaviti:

  1. Ivana Živaljić
  2. Kandidatima prijavljenim na natječaj
  3. Arhiva, ovdje
  4. Osobni očevidnik, ovdje
  5. Web stranica Grada Trilja

Rješenje o prijmu u službu – spremačica

Previous Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama na području grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo