Odluka o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja ex Farma Mesopromet

Odluka o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja ex Farma Mesopromet

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
KLASA:350-02/23-01/07
URBROJ:2181-12-05-23-01

Trilj, 26. 07. 2023. godine

 

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13., 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i članaka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 3/09, 01/13, 2/18 i 01/21) Gradonačelnik grada Trilja, dana 26. srpnja 2023 godine donosi,

ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA JAVNU RASPRAVU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA EX FARMA MESOPROMET

I. Utvrđuje se prijedlog Urbanističkog plana uređenja ex farma Mesopromet (u daljnjem tekstu: Plan).
Prijedlog Plana za javnu raspravu izradio je izrađivač plana ARHEO d.o.o., Zagreb, Tomislavova 11.

II. Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog dijela, grafičkog dijela, obrazloženja i sažetka za javnost.

III. Ovlašćuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Grada Trilja da provede javnu raspravu o prijedlogu Plana, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

Određuje se javni uvid u prijedlog Plana u trajanju od 30 dana.

Javni uvid će se održati od 03. kolovoza 2023. godine do 01. rujna 2023. godine u prostorijama gradske uprave Grada Trilja, Poljičke republike 15, 21240 Trilj., svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati.

Za vrijeme javnog uvida, Nositelj izrade (Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Grada Trilja ) i Izrađivač Plana, održat će javno izlaganje prijedloga Plana, u prostorijama gradske vijećnice Grada Trilja, Poljičke republike 17 b, 21240 Trilj, 04. kolovoza 2023. godine u 12:00 sati.

IV. Utvrđuje se tekst objave javne rasprave o prijedlogu Plana koji će biti objavljen u dnevnom tisku te na internet stranicama Grada Trilja i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i države imovine, koji čini sastavnicu ove Odluke.

V. Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Grada Trilja da osigura javni uvid u prijedlog Plana, a sve sukladno Zakonu o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13., 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

GRADONAČELNIK
Ivan Bugarin, dipl.ing.el., v.r.

Utvrđivanje prijedloga Urbanističkog plana uređenja groblja ex farma Mesopromet

Previous ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo