ODLUKA o subvenciji troškova autobusnog prijevoza redovnih studenata s područja Grada Trilja

ODLUKA o subvenciji troškova autobusnog prijevoza redovnih studenata s područja Grada Trilja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20), članka 47. Statuta Grada Trilja (»Službeni glasnik Grada Trilja« broj 03/09, 01/13, 02/18, 01/21 i 05/23) i članka 34. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Trilja i pomoći obiteljima („Službeni glasnik Grada Trilja br. 03/23) Gradonačelnik Grada Trilja dana 02.10.2023. donosi,

ODLUKU o subvenciji troškova autobusnog prijevoza redovnih studenata s područja Grada Trilja

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se kriteriji i način subvencije troškova autobusnog prijevoza redovnih studenata s područja Grada Trilja za akademsku godinu 2023./2024.

Članak 2.
Grad Trilj će osigurati subvencioniranje autobusnog prijevoza redovnim studentima na relaciji s područja Grada Trilja koji svakodnevno putuju prema Splitu u visini do 100% iznosa cijene mjesečnih voznih karata/studenskog pokaza.
Grad Trilj će osigurati redovnim studentima s područja Grada Trilja koji imaju osigurani smještaj u Splitu do 10 voznih karata mjesečno za odlazak ili povratak u mjesto prebivališta ili mjesto studiranja.
Redovni studenti imaju pravo i na naknadu troškova putne karte za opravdane i dokumentirane studentske obveze u ljetnim mjesecima (odlasci na vježbe, ispite i sl.).

Članak 3.

Kriteriji za ostvarivanje prava na subvenciju troškova autobusnog prijevoza su:
– da student ima prebivalište na području Grada Trilja najmanje 12 mjeseci,
– da je student redovno upisan na studij u akademskoj godini 2023./2024,
– da student putuje autobusnim prijevozom s područja Grada Trilja prema Splitu, odnosno da kupuje mjesečne vozne karte/studenski pokaz.

Članak 4.
Zahtjev/Izjava za subvenciju troškova prijevoza mjesečnih voznih karata/studenskog pokaza podnosi se Upravnom odjelu općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti uz koji se prilažu sljedeći dokumenti:
-potvrda o prebivalištu ili preslik važeće osobne iskaznice
-potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2023./2024.

Članak 5.
Grad Trilj će s ovlaštenim autobusnim prijevoznikom zaključiti posebni ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze u svezi sufinanciranja kupnje mjesečnih karata/ studenskog pokaza za prijevoz redovnih studenata.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Trilja“.

KLASA: 602-01/23-01/7
URBROJ: 2181-12-03-23-01
Trilj, 02.10.2023.

GRADONAČELNIK
Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

zahtjev – pokazne karte
zahtjev – vikend karte

Previous Privremeno zatvaranje javne ceste ŽC 6148 (dionica Trilj-Bisko) za dane 28. i 29. rujna 2023.

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo