JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA ZA 2024. GODINU

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 75. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 141/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i članka 35. Statuta Zajednice sporta Grada Trilja (u daljnjem tekstu Zajednica), Upravni odbor Zajednice dana 25. listopada  2023. godine raspisuje

J A V N I  P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA  ZA 2024. GODINU

I. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Trilja za 2024. godinu (dalje kratko: Program javnih potreba).
Zajednica sporta Grada Trilja (u daljnjem tekstu: ZSGT) objedinjuje i predlaže, a Grad Trilj u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba sporta, zajedno s godišnjim proračunom.

II.  Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

  1. Provođenje programa treninga i natjecanja sportskih udruga.
  2. Stručni trenerski kadrovi u sportu.
  3. Sportsko-rekreacijske aktivnosti udruga.
  4. Organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi, liga, utrka, memorijala i turnira.
  5. Sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha.

III. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Trilju, stalne i privremene članice Zajednice sporta Grada Trilja, te sve ostale udruge sa sjedištem u Gradu Trilju koje nisu u članstvu ZSGT i to samo za programe pod rednim brojem 4 i 5, a koje zadovoljavaju traženim uvjetima o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sportskih udruga članica Zajednice sporta Grada Trilja, te temeljem Zakona o sportu (“narodne novine” broj 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV. Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Trilja podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:

  1. Obrazac prijave potreba za 2024.godinu.
  2. Ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske ( internetsko izdanje ).

V. Pisani prijedlozi sportskih programa neće se ugraditi u prijedlog proračuna za 2024.godinu  ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za  to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Grada Trilja, Poljičke republike 15, Trilj, i na internet stranici Grada Trilja – www.trilj.hr.

VI. Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom u Grad Trilj, Poljičke republike 15, Trilj, zaključno s 25. studenog 2023.g.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

«ZAJEDNICA SPORTA GRADA TRILJA»
Poljičke republike 15, 21240 Trilj, s napomenom:
“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA U  2024. GODINI“

 Za dodatne  informacije obratiti se na mobitel:    095 / 922 1661,    095 / 863 8799   ili na mail tajnica.zsgt@gmail.com

VII. Prijedlozi programa koji se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati te ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Trilja za 2024. godinu.

U Trilju 25. listopada 2023.godine                                 

JAVNI POZIV SPORT ZA 2024.
Obrazac ZSGT – Javni poziv   

Previous POZIV NA 22. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo