JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga- ”ADVENT U TRILJU”

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga- ”ADVENT U TRILJU”

Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni Glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13, 02/18, 01/21 i 05/23), Gradonačelnik Grada Trilja, dana 09. studenog 2023. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom
održavanja manifestacije

”ADVENT U TRILJU”

 1. Opći uvjeti

Grad Trilj i Turistička zajednica Grada Trilja organizatori su manifestacije ,,Advent u Trilju”. Grad Trilj raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije „Advent u Trilju“ od 02.12.2023. do 07.01.2024.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Advent u Trilju“.
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju propisane uvjete Zakona o ugostiteljstvu i koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici Grada Trilja i prema Gradu Trilju.

 1. Predmet nadmetanja

Predmet nadmetanja je zakup 4 (četiri) mjesta za 4 (četiri) adventske kućice, koje osigurava Grad Trilj, za pružanje/obavljanje ugostiteljskih djelatnosti : hrane (mesne prerađevine, slatkiši, kolači, bomboni, palačinke, uštipci i sl.) i pića.
Vrijeme održavanja manifestacije : 02.12.2023.- 07.01.2024.
Mjesto održavanja : Gradski park Trilj

Program: ADVENT U TRILJU

Početna cijena zakupa jednog mjesta za adventsku kućicu za vrijeme trajanja manifestacije
iznosi: 663,61 EUR (5.000,00 kuna prema tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 kn).

 

 1. Uvjeti

Uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj:

 • neprekinuto pružanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme dok je klizalište otvoreno za građane i to neovisno o trenutnim vremenskim odnosno meteorološkim prilikama,
 • najam, prijevoz, montaža i demontaža opreme za pružanje ugostiteljske usluge i ostalog (sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi ishođenjem svih potrebnih dozvola, osiguranja i potrebnih suglasnosti),
 • osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima, opremanje adventske kućice s potrebnim aparatima, isključiva upotreba jednokratnih čaša i ambalaže,
 • u slučaju nadopunjavanja prostora oko lokacije stolovima, dozvoljeno je korištenje isključivo visokih (barskih) stolova,
 • sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezno korištenje kase i izdavanje računa,
 • zabranjeno puštanje glazbe u vrijeme organiziranih glazbenih događanja u sklopu
  manifestacije,
 • po završetku manifestacije, a najkasnije do 09.01.2024. demontiranje i odvoz opreme i pratećeg sadržaja, te ostavljanje prostora u prvobitnom stanju kao pred početak pružanja djelatnosti,
 • održavanje čistoće lokacija i odlaganje otpada na za to predviđena mjesta.

Organizator manifestacije

Organizator manifestacije se obvezuje da će:

 • osigurati nesmetan pristup za postavljanje opreme,
 • osigurati priključak za električnu energiju do max. 9 kW po jednoj kućici,
 • podmiriti trošak električne energije,
 • ishoditi potrebnu dozvolu od MUP-a (prijava javnog okupljanja),
 • osigurati predviđene kante za odvajanje otpada.

 4. Način provođenja javnog poziva

Iskazivanje interesa za javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda. Ponuda se šalje za sve lokacije ili za pojedinačnu lokaciju (potrebno je navesti točan broj lokacija).
Lokacije se daju u zakup isključivo za vrijeme trajanja cijele manifestacije.

 1. Sadržaj i način podnošenja ponuda

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku, te se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj — Ponuda za Javni poziv – Advent u Trilju“ na adresu Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, zaključno na dan  20.11.2023. do 12:00 sati.


 1. Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

Ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno
naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe), broj telefona i adresa elektroničke pošte (e-mail) radi kontakta i obavještavanja ponuditelja;
Preslika osobne iskaznice i dokaz o mogućnosti obavljanja oglašene djelatnosti ako je ponuditelj fizička osoba; ne starije od 30 dana.
Preslika rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili presliku obrtnice, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena; ne starija od 30 dana.

Preslika rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe);
Oznaka lokacije za koju se daje ponuda;
Opis djelatnosti koja bi se obavljala na pojedinoj lokaciji;
Ponuđeni iznos zakupnine za pojedinu lokaciju;
Potvrda o izmirenju obveza prema Gradu Trilju;
Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

 1. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Svaki ponuditelj može predati ponudu za jednu ili više adventskih kućica.
Ponude koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.

Ponude ocjenjuje tročlano povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenovano od strane Gradonačelnika Grada Trilja.


Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su: Viši ponuđeni iznos.

U slučaju istog ponuđenog iznosa, prihvatit će se ranije zaprimljena ponuda.

VAŽNO: Ponuditelj koji ponudi veći iznos ima pravo na prvi odabir zakupa između ponuđenih lokacija.

 1. Donošenje Odluke i Rješenja o korištenju javne površine

Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Trilja i web stranicama Grada Trilja i TZ grada Trilja. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti imenovano Povjerenstvo.
Rezultati Javnog poziva će biti poznati 22.11.2023. o čemu će se obavijestiti svi ponuditelji, a potom će se moći pristupiti izdavanju rješenja o korištenju javne površine najpovoljnijem ponuditelju.
Odabrani ponuditelj dužan je dostaviti dokaz o uplaćenom cjelokupnom iznosu ponude u roku od dva dana nakon primitka rješenja o korištenju javne površine, u protivnom se rješenje ukida i lokacija se nudi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

U slučaju otkazivanja manifestacije, uplaćena ponuda se vraća ponuditelju u cjelokupnom iznosu. Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

 

KLASA: 334-01/23-01/07
URBROJ: 2181-12-03-23-01
Trilj, 09. studenog 2023. godine


GRADONAČELNIK
Ivan Bugarin, dipl.ing.el., v.r.

Javni poziv ADVENT U TRILJU 2023

Previous Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o kriterijima i postupcima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo