JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Trilj udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Trilj udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva

Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ broj 03/09, 01/13, 02/18, 01/21, 05/23 i 09/23), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 11. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa i projekata od interesa za Grad Trilj i odobravanju nefinancijske podrške udrugama („Službeni glasnik Grada Trilja“ broj 03/23), Gradonačelnik Grada Trilja dana 17. siječnja 2024. godine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Trilj udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva

I.

Ovim Javnim natječajem određuje se postupak dodjele sredstava iz proračuna Grada Trilja za financiranje programa i projekata udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva (u daljnjem tekstu: udruge) čije aktivnosti pridonose općem dobru, zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Trilja.

II.

Udrugama će se odobriti financijska sredstva proračuna Grada za neku od sljedećih aktivnosti:

– provedba programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima;

– provedba programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom;

– obavljanje određene javne ovlasti na području Grada povjerene posebnim zakonom

– pružanje socijalnih usluga na području Grada temeljem posebnog propisa;

– sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Grada;

– podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada;

– donacije i drugi oblici i namjene dodjele financijskih sredstava.

III.

Udruge koje se prijavljuju na ovaj natječaj moraju biti registrirane.

Pravo sudjelovanja u ovom javnom natječaju imaju udruge koje imaju sjedište na području Grada Trilja ili im opseg njihova djelovanja obuhvaća područje Grada Trilja, i to za neko od sljedećih područja djelovanja:

 • odgoj i obrazovanje,
 • osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu,
 • kultura,
 • tehnička kultura,
 • sport (izuzev udruga koje se financiraju kroz Zajednicu sporta Grada Trilja),
 • socijalna skrb,
 • skrb o osobama s invaliditetom,
 • branitelji i stradalnici,
 • umirovljenici i osobe treće životne dobi,
 • obitelji obogaćene djecom,
 • zaštita zdravlja,
 • gospodarstvo,
 • zaštita okoliša i prirode,
 • ostala područja djelovanja.

IV.

U svrhu odobrenja dodjele sredstava proračuna za financiranje programa ili projekata, udruge moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da su upisane u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
 2. da su upisane u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 3. da su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva);
 4. da su svoj statut (ili drugi temeljni akt) uskladile s odredbama zakona na temelju kojeg je organizacija osnovana, a osoba ovlaštena za zastupanje (i potpis ugovora o financiranju) je u mandatu;
 5. da su se svojim statutom (ili drugim temeljim aktom) opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom RH i zakonom;
 6. da program/projekt, inicijativa ili druga aktivnost koju prijave na ovaj javni natječaj, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja;
 7. da su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Trilja i drugih javnih izvora;
 8. da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Trilja te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Trilja;
 9. da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 06/15 i 37/21);
 10. da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 11. da imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 12. da imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 13. da imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr.)
 14. da uredno predaju sva izvješća Gradu Trilju i drugim nadležnim institucijama.

V.

Udruge svoje prijave podnose na propisanim obrascima koji su sastavni dio natječajne dokumentacije i koji su prilog sadržaju ovog javnog natječaja, zajedno s cjelokupnom naznačenom dokumentacijom potrebnom za donošenje odluke o odobrenju dodjele financijskih sredstva proračuna Grada Trilja.

Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:

 1. obrasce za prijavu programa ili projekta:

– obrazac opisa programa ili projekta

– obrazac proračuna programa ili projekta

 1. popis priloga koji se prilažu prijavi
 2. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Udruge su prilikom podnošenja prijave obvezne priložiti sljedeće priloge:

 1. dokaz o registraciji udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji (ili njegova preslika) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja iz kojeg je vidljivo da udruga, odnosno druga pravna osoba djeluje najmanje onoliko godina od dana registracije do dana raspisivanja koliko je to propisano uvjetima natječaja

 

 1. financijski izvještaj udruge i to:

–           za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima (Obrazac PR-RAS-NPF), Bilanca (Obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;

–           za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu (Obrazac G-PR-IZ-NPF)

 

 1. preslika ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta,

 

 1. dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje iskazano u obrascu proračuna programa ili projekta (preslika odluke i/ili ugovora o sufinanciranju).

VI.

Rok za podnošenje prijava jest 30 dana od dana objave Javnog natječaja.

Prijave na ovaj javni natječaj dostavljaju se neposredno na protokol Grada Trilja ili preporučenom pošiljkom putem pošte na adresu: Grad Trilj, Poljičke Republike 15, 21240 Trilj, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Trilj“.

Prijave se podnose na propisanim obrascima zahtjeva s ostalom propisanom dokumentacijom. Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se putem računala te se dostavljaju u papirnatom obliku.

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekta provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Po vršenju administrativne provjere, prijave koje ispunjavaju propisane uvjete natječaja se stručno ocjenjuju, dok se prijave koje ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja odbijaju.

Ukoliko se zaprimi nepotpuna prijava, Povjerenstvo će nakon obrade svih pristiglih zahtjeva, od podnositelja zatražiti dopunu dokumentacije koju je isti dužan dostaviti u roku 8 dana od dana obavijesti. Vrijeme dostave konačne dopune dokumentacije, smatra se vremenom zaprimanja zahtjeva. Ukoliko u navedenom roku podnositelj zahtjeva ne dostavi traženu dopunu, njegov zahtjev će biti odbačen.

VII.

Povjerenstvo za provedbu natječaja razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe/projekte i druge potpore.

Udruge čije prijave budu odbijene, mogu u roku od osam dana od dana prijema takve obavijesti podnijeti prigovor Gradonačelniku. Gradonačelnik donosi odluku o podnesenom prigovoru u roku od 8 dana.

Ukoliko prijava bude pozitivno ocijenjena, pristupa se donošenju odluke o financiranju programa ili projekata te potpisivanje ugovora s udrugama, a što se provodi u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

VIII.

Nepotpune, nejasne i prijave poslane izvan roka, neće se razmatrati.

Ovaj javni natječaj bit će objavljen na web stranicama Grada Trilja i na oglasnoj ploči Grada Trilja.

 

Klasa: 022-01/24-01/3
Urbroj: 2181-12-03-24-01
Trilj, 17. siječnja 2024.

GRADONAČELNIK
Ivan Bugarin, dipl.ing.el.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Trilj
POPIS PRILOGA
Obrazac proračuna – UDRUGE 2024 – PRUDTR
Obrazac prijave – UDRUGE 2024 – OPUDTR
IZJAVA-O-NEPOSTOJANJU-DVOSTRUKOG-FINANCIRANJA

Previous JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA TRILJ

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo