Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU groblja Košute

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU groblja Košute

Grad Trilj započeo je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu UPU) groblja Košute, a sve temeljem Zakona o
zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj
3/17) i mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i
investicije Splitsko-dalmatinske županije od 9. travnja 2024. (KLASA: 351-02/24-0004/0032,
URBROJ: 2181/1-10/14-24-0002).
Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je
Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu
okoliša Grada Trilja, a nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama upućen je zahtjev
radi davanja mišljenja.
Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU groblja Košute objavljuje se na
internet stranici Grada Trilja (www.trilj.hr) i u Službenom glasniku Grada Trilja.
U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija objavljuje se na internetskim stranicama Grada
Trilja (www.trilj.hr).

Previous JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE MUZEJ TRILJSKOG KRAJA

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo