Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti iz Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima Grada Trilja za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti iz Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima Grada Trilja za 2024. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja 03/09, 01/13, 02/18, 01/21, 05/23 i 09/23), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 12. Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima Grada Trilja za razdoblje 2022.-2024. („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 07/22) gradonačelnik Grada Trilja dana 03. srpnja 2024.g., objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI IZ PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA GRADA TRILJA ZA RAZDOBLJE 2022.-2024.

Članak 1.
Predmet ovog javnog poziva je provedba mjera potpore iz Programa potpora poljoprivrednim gospodarstvima Grada Trilja za razdoblje 2022.-2024., u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program) sukladno uvjetima navedenim u Programu.
Navedenim Programom utvrđene su aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Trilj u 2024. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak njihove dodjele.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Trilja.
Grad Trilj će vrijednosti izražene u HRK u Programu preračunavati i zaokruživati u EUR sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj korištenjem isključivo fiksnog tečaja konverzije koji je utvrdilo Vijeće EU (1 EUR = 7, 53450 HRK).

Članak 2.
Podnošenje prijava na ovaj Javni poziv započinje danom objave poziva na web stranici, a traje do utroška proračunskih sredstava osiguranih za provedbu Programa u 2024. godini.
Prijave se podnose poštom ili osobno na protokol gradske uprave Grada Trilja na način propisan člankom 9. ovog Javnog poziva.

Članak 3.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom pozivu, odnose se jednako na ženski i muški rod, bez obzira u kojem su rodu korišteni.

Članak 4.
Korisnik potpore iz ovoga Programa je poljoprivredno gospodarstvo koje:

 • je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • ima prebivalište/sjedište na području Grada Trilja
 • ima proizvodne kapacitete/proizvodnju na području Grada Trilja
 • nema nepodmirenih obveza prema Gradu Trilju
 • nema nepodmirenih obveza s osnove javnih davanja, o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • nije u postupku stečaja ili likvidacije
  Poljoprivredna gospodarstva iz prethodnog stavka su: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge, registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
  Na ovaj natječaj prijaviti se može samo nositelj (predstavnik) poljoprivrednog gospodarstva, a s iste adrese sjedišta poljoprivrednog gospodarstva, može se prijaviti samo jedan korisnik.

Članak 5.
Prihvatljivi troškovi su samo oni troškovi nastali u tekućoj godini objave Javnog poziva, a potpora se dodjeljuje retroaktivno, odnosno nakon nastalog troška uz dostavu propisane dokumentacije.
Prihvatljiv trošak iznimno može biti i onaj koji će tek nastati (npr. predugovor za kupnju domaćih životinja i sl.) u kojem slučaju se sklapa Ugovor o dodjeli potpore.
Priloženi račun mora biti na hrvatskom jeziku.
Nije dozvoljeno dvostruko financiranje prijavljenog troška od strane bilo kojeg drugog izvora javnog financiranja (država, županija i dr.).
Članak 6.
Svaki korisnik potpore može se u tekućoj godini prijaviti na više mjera potpore po objavljenom Javnom pozivu te ostvariti maksimalni iznos potpore u visini od 1.990, 84 EUR (15.000,00 kn) osim za podmjeru 1.8. gdje je maksimalni iznos potpore 3.981, 68 EUR (30.000,00 kn).
Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih programa grada Trilja ili drugih izvora financiranja.
Za svaku mjeru zahtjev se podnosi na zasebnom obrascu s propisnom dokumentacijom. Korisnici potpore koji su u sustavu PDV-a ne ostvaruju pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Javnog poziva.

Članak 7.
Uz svaku prijavu podnosi se osnovna i dodatna dokumentacija.
Osnovna dokumentacija za prijavu:

 1. Zahtjev za potpore – potpisan i popunjen Obrazac zahtjeva za potpore
 2. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika)
 3. Izjava o privoli i nepostojanju dvostrukog financiranja – potpisan i popunjen Obrazac
 4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – potpisan i popunjen Obrazac
 5. Osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (za pravne osobe: izvadak iz sudskog registra, preslika)
 6. Potvrda o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj, ne starija od 30 dana od dana
  objave Javnog poziva (izdaje Porezna uprava/e-građani)
 7. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Trilju
 8. Račun na ime kupca i dokaz o plaćanju ako je isti plaćen bezgotovinski (preslika)
 9. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (obrti i pravne osobe-preslika)
 10. Žiro-račun (IBAN) podnositelja zahtjeva (preslika)

Dodatna dokumentacija: propisana je za svaku podmjeru potpore pojedinačno!
Članak 8.
MJERA 1. POTPORA INVESTICIJAMA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
PODMJERA 1.1. Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za držanje muznih krava, ovaca i koza

Najviši iznos sredstava potpore po korisniku iznosi 50% ukupnih opravdanih i dokumentiranih troškova, a najviše do 1.327, 23 EUR (10.000,00 kn). Usluge nisu prihvatljiv trošak.
Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • dokaz o legalnosti objekta,
 • dokaz da je farma upisana u Upisnik odobrenih farmi (ukoliko je već izgrađena)
 • troškovnik ulaganja
 • ispis iz AGRONET-a (evidencija korištenja poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD sustav) kojem korisnici sami pristupaju pomoću dodijeljene lozinke

PODMJERA 1.2. Ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća te nabavu opreme za berbu, sortiranje, pakiranje i skladištenje voća i povrća

Najviši iznos sredstava potpore po korisniku iznosi 50% ukupnih opravdanih i dokumentiranih troškova, a najviše do 1.327, 23 EUR (10.000,00 kn). Usluge nisu prihvatljiv trošak.
Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • dokaz o legalnosti objekta
 • troškovnik ulaganja
 • Ispis iz AGRONET-a (evidencija korištenja poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD sustav) kojem korisnici sami pristupaju pomoću dodijeljene lozinke

PODMJERA 1.3. Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje plastenika i staklenika (minimalna površina 200 m2) za proizvodnju voća, povrća, cvijeća i sl.

Najviši iznos sredstava potpore po korisniku iznosi 50% ukupnih opravdanih i dokumentiranih troškova, a najviše do 1.990, 84 EUR (15.000,00 kn). Usluge nisu prihvatljiv trošak.
Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • dokaz o legalnosti objekta
 • troškovnik ulaganja
 • Ispis iz AGRONET-a (evidencija korištenja poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD sustav) kojem korisnici sami pristupaju pomoću dodijeljene lozinke
  PODMJERA 1.4. Ulaganje u podizanje ili obnovu trajnih nasada

Potpora se dodjeljuje za proširenje voćnjaka, odnosno podizanje minimalno 1.000 m2 voćnjaka – uz obvezu nabave certificiranog sadnog materijala od najmanje 30 sadnica voća ili 500 m2 vinograda – uz obvezu nabave certificiranog sadnog materijala od najmanje 300 cijepova vinove loze.
Potpora se dodjeljuje za podizanje trajnih nasada ljekovitog i aromatičnog bilja na minimalno 1000 m2 zemljišta i uz obvezu nabave certificiranog sadnog materijala i uvjet nabave najmanje 500 sadnica.
Potpora uključuje i nabavu armature i opreme (stupovi, žica i sl.) za ograđivanje nasada, a isključuje betonske radove i troškove usluga i radova.
Najviši iznos sredstava potpore po korisniku iznosi do 2/3 (po 1/3 Grad Trilj i 1/3 Splitsko-dalmatinska županija) ukupnih opravdanih i dokumentiranih troškova, a najviše do 1.327,23 EUR (10.000,00 kn) za nabavu sadnog materijala te najviše 663,61 EUR (5.000,00 kn) za armaturu i opremu.
Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • preslika deklaracije sadnog materijala
 • preslika katastarskog plana s označenim česticama na kojima se planira saditi sadni materijal
 • Ispis iz AGRONET-a (evidencija korištenja poljoprivrednog zemljišta upisanog u
  ARKOD sustav) kojem korisnici sami pristupaju pomoću dodijeljene lozinke

PODMJERA 1.5. Potpora očuvanju i proširenju stočnog fonda
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednicima koji imaju upisana grla stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja, a sufinancira se kupnja domaćih životinja (krave, koze, ovce, svinje) i troškovi kontrole i suzbijanja bolesti u sektoru stočarstva.
Minimalna nabava je 1 muzna krava i/ili 5 grla (komada) stoke.
Najviši iznos sredstava potpore po korisniku iznosi 50% ukupnih opravdanih i dokumentiranih troškova, a najviše do 1.327, 23 EUR (10.000,00 kn).
Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • dokaz u upisu u Jedinstveni registar domaćih životinja
  PODMJERA 1.6. Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
  Potpore se dodjeljuju korisniku koji je upisan u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i koji ima najmanje 10 registriranih košnica.
  Za prehranu pčela u otežanim uvjetima (pogače, šećer i dr.) iznos potpore je 6,64 EUR (50,00 kn) po pčelinjoj zajednici.
  Za kupnju selekcioniranih matica od ovlaštenih proizvođača odobrava se potpora od 5,31 EUR (40,00 kn) po jednoj matici uz prikazani račun (na računu mora biti naveden broj matice itd.).
  Broj kupljenih matica ograničava se na 50 % ukupnih opravdanih i dokumentiranih troškova, a najviše do 1.327, 23 EUR (10.000,00 kn) po korisniku uz uvjet ostvarivanja potpore iz samo jednog izvora financiranja temeljem Nacionalnog pčelarskog programa.
  Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:
 • dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka pri Ministarstvu poljoprivrede i Pčelarskom savezu

PODMJERA 1.7. Potpora za nabavku nove opreme, alata i strojeva za razvoj poljoprivredne proizvodnje
Najviši iznos sredstava potpore po korisniku iznosi 50 % ukupnih opravdanih i dokumentiranih troškova, a najviše do 1.990, 84 EUR (15.000,00 kn).
Potpora se odobrava za nabavu novih strojeva, opreme i alata za poljoprivrednu proizvodnju, sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima te za obnovu zapuštenih i bušenje novih bunara, na minimalno 1.000 m2 poljoprivrednog zemljišta ili 200 m2 plastenika ili staklenika, zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih neprilika. Nabava novih dijelova strojeva i opreme odnosi se isključivo na radne strojeve koji se koriste u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a isključena su motorna vozila koja služe za transport i prodaju poljoprivrednih proizvoda (kombi, terensko vozilo i sl.).
Posebnost za dodjelu ove potpore je jedan od uvjeta:
1. Minimalna poljoprivredna površina od 10 000 m2 (1 ha) za žitarice
2. 4 000 m2 (0,40 ha) pod povrtnim kulturama na otvorenom polju
3. 500 m2 u zaštićenom prostoru (staklenici ili plastenici)
Navedena minimalna poljoprivredna površina na otvorenom ili zatvorenom prostoru mora biti upisana u ARKOD sustav kao dokaz o raspolaganju propisanom veličinom zemljišta. Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • Ispis iz AGRONET-a (evidencija korištenja poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD sustav) kojem korisnici sami pristupaju pomoću dodijeljene lozinke

PODMJERA 1.8. Potpora za proizvodnju mlijeka
Potpore se dodjeljuju proizvođačima koji sa registriranim otkupljivačima mlijeka u tekućoj godini imaju potpisane pravovaljane ugovore o otkupu mlijeka.
Maksimalan iznos potpore po ovoj mjeri za pojedinog proizvođača je 3.981, 68 EUR (30.000,00 kn).
Potpore se dodjeljuju u iznosu od jedne kune po litri proizvedenog i otkupljenog mlijeka prema povećanju ili smanjenju proizvodnje u odnosu na prethodnu godinu:
a) preko 110% – potpora u punom iznosu od 1kn/l
b) od 90-110% – potpora u 80% iznosa (0,80 kn/l)
c) od 70-90% – potpora u 50% iznosa (0,50 kn/l)
Za proizvođače mlijeka ispod 70% prošlogodišnje proizvodnje, ne dodjeljuju se potpore. Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • ugovori s registriranim otkupljivačima mlijeka i računi u 2024. godini
 • ugovori s registriranim otkupljivačima mlijeka i računi u 2023. godini

PODMJERA 1.9. Potpora očuvanju i proširenju peradarskog fonda
Potpora se dodjeljuje korisnicima koji imaju upisanu perad u Jedinstveni registar domaćih životinja, a sufinancira se kupnja domaćih kokošiju, kokošiju nesilica i tovnih kokošiju, pataka i purana.
Minimalan iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 398,17 EUR (3.000,00 kn), a ulaganje mora biti na području Grada Trilja.
Najviši iznos sredstava potpore po korisniku iznosi 50% ukupnih opravdanih i dokumentiranih troškova, a najviše do 1.990, 84 EUR (15.000,00 kn).
Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • dokaz u upisu u Jedinstveni registar domaćih životinja
  MJERA 2. POTPORA INVESTICIJAMA U PRERADU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

PODMJERA 2.1. Potpore ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu
Potpora se dodjeljuje za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda, objekata za proizvodnju eko gnojiva, preparata za eko zaštitu bilja, eko prehranu i dohranu povrtlarskih i vrtlarskih kultura (voća i povrća), pogona za preradu voća i povrća (konzerviranje, sušenje i zamrzavanje) te proizvodnju sokova, džemova i voćnih vina.
U svrhu obavljanja prerade proizvoda u prihvatljive troškove ubrajaju se i strojevi i oprema za preradu i ostale postupke u funkciji djelatnosti prerade – prihvat sirovine, skladištenje, obrada/prerada, hlađenje, vinifikacija, klimatizacija, pakiranje, manipulacija, čišćenje, pročišćavanje, laboratorij i analiza, energija i instalacije, sigurnost i nadzor, potrebne veterinarske kontrole i transport.
Minimalan iznos potpore po ovoj mjeri je 398,17 EUR (3.000,00 kn), a maksimalan iznos sredstava potpore iznosi 50% ukupnih opravdanih i dokumentiranih troškova, a najviše do 1.592,67 EUR (12.000,00 kn).
Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • dokaz o legalnosti objekta
 • troškovnik ulaganja
 • dokaz o registraciji objekta za obavljanje prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  MJERA 3. POTPORA ZA PROMOCIJU I PLASMAN POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
  PODMJERA 3.1. Potpora za sudjelovanje na sajmovima/manifestacijama
  Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za najam prostora i opreme, troškove kotizacije, putne troškove i troškove smještaja na sajmu/manifestaciji.
  Najviši iznos sredstava potpore po korisniku iznosi 50 % ukupnih opravdanih i dokumentiranih troškova, najviše do 530,89 EUR (4.000,00 kn).
  Dodatna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:
 • troškovnik manifestacije

Članak 9.
Prijave na javni poziv podnose se preporučenom pošiljkom putem pošte na adresu: Grad Trilj, Poljičke Republike 15, 21240 Trilj s naznakom: Prijava na javni poziv – Program potpora poljoprivrednim gospodarstvima u 2024. godini ili osobno na protokol Grada Trilja. Prijave se podnose na propisanom obrascu zahtjeva s ostalom propisanom dokumentacijom (osnovna i dodatna dokumentacija). Za svaku podmjeru korisnik podnosi zasebni obrazac zahtjeva za potpore. Ukoliko se zaprimi nepotpuni zahtjev, Povjerenstvo će nakon obrade svih pristiglih zahtjeva, od podnositelja zatražiti dopunu dokumentacije koju je isti dužan dostaviti u roku 8 dana od dana obavijesti. Vrijeme dostave konačne dopune dokumentacije, smatra se vremenom zaprimanja zahtjeva. Ukoliko u navedenom roku podnositelj zahtjeva ne dostavi traženu dopunu, zahtjev će biti odbačen.

Članak 10.
Svi strojevi, oprema, priključci te materijal za izgradnju i rekonstrukciju poljoprivrednih objekata sufinancirani po ovom Programu kupuju se isključivo novi kod ovlaštenih prodavača, a ne smiju biti otuđeni iz vlasništva korisnika najmanje 5 godina od dana odobrenja sredstava za sufinanciranje.
Korisnici potpore dužni su odobrena sredstva koristiti isključivo namjenski i omogućiti Povjerenstvu Grada Trilja kontrolu namjenskog utroška u navedenom roku od 5 godina. Korisnici za koje se utvrdi da su priložili neistinitu dokumentaciju u svrhu ostvarivanja potpore iz ovog Programa ili se u kontroli utvrde druge nepravilnosti, dužni su vratiti dobivena sredstva Gradu Trilju i sljedećih 5 godina gube pravo na potpore u poljoprivredi Grada Trilja.
Članak 11.
Sukladno Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013 i Uredbe 2019/316, podnositelj zahtjeva mora priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj godini na propisanom obrascu.

Članak 12.
Povjerenstvo za provedbu Programa dostavlja gradonačelniku Prijedlog Odluke o odobrenju sredstava potpore, temeljem koje gradonačelnik donosi Odluku o odobrenju i isplati potpore temeljem koje se vrši isplata sredstava na žiro račun korisnika.
Ukoliko je riječ o trošku koji će tek nastati s korisnicima potpora koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, sklapa se Ugovor o dodjeli potpore.
U roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora korisnik je dužan dostaviti dokaz o namjenskom utrošku sredstava, nakon čega će mu u roku od 30 dana biti izvršena uplata na žiro račun.
O žalbama na prvostupanjsko rješenje odlučuje nadležni upravni odjel Splitsko-dalmatinske županije.

                                     GRADONAČELNIK 
Ivan Bugarin, dipl. ing. el. 
Previous NATJEČAJ za korištenje javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ‘’Trilj Eko Festival” 2024.

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo