Poziv na 11. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv na 11. sjednicu Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/22-01/5

Urbroj: 2181-12-01-22-01

Trilj, 30.06.2022. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

-svima

                                                                       GRADONAČELNIKU GRADA TRILJA

 

 

Na temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik

grada Trilja“ broj 03/09, 01/13 i 01/21) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 06. srpnja 2022. godine (srijeda). 

 

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 19,00 sati.


Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

Dnevni red                 

 

  1. Zaključak o obavezi donošenja Programa raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Trilja ili donošenje prijedloga Izmjena i dopuna Programa raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Trilja ili  donošenje Odluke o raspisivanju natječaja u skladu sa usvojenim Programom za koji je dobivena suglasnost Ministarstva

  2. Zaključak o obavezi donošenja  Odluke o komunalnom redu i podnošenju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture

 

  1. Odluku o obavezi sklapanja međuvlasničkog ugovora za poslovnu zgradu na čestici zem. 1256/4 k.o. Vedrine

  2. Zaključak o obavezi donošenja  suglasnosti / nesuglasnosti osnivača na Program upisa djece  za 2022./23. pedagošku godinu te obavezi izrade novog  Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa u Dječji vrtić Trilj te o pravima i obavezama roditelja


                                                                                   GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA

                                                                                PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                Žana Majić, prof.

Previous Obavijest o privremenom zatvaranju županijskih cesta

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo