Odluka o novčanoj pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za treće i svako sljedeće dijete

Odluka o novčanoj pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za treće i svako sljedeće dijete

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK

Klasa: 602-01/22-01/3
Urbroj: 2181-12-03-22-01
Trilj, 09.09.2022.god.

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 12/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), te čl. 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21), gradonačelnik Grada Trilja donosi:

ODLUKU

o novčanoj pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta „Prve tri“

Članak 1.

Grad Trilj dodjeljuje novčanu pomoć za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta od navršenih šest mjeseci do treće godine života, za treće i svako sljedeće dijete rođeno u 2022. godini.

Članak 2.

Pravo na novčanu pomoć iz članka 1. ove Odluke može ostvariti roditelj koji koristi roditeljski dopust za treće i svako sljedeće posljednje rođeno dijete, za period od navršenih šest mjeseci do treće godine života djeteta.

Članak 3.

Uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu pomoć su prijavljeno prebivalište djeteta i oba roditelja na području grada Trilja, što se dokazuje uvjerenjem o prebivalištu. Roditelji moraju imati prebivalište na području grada Trilja najmanje 3 godine.

Članak 4.

Roditelj koji koristi pomoć iz članka 1. ove Odluke za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta je zaposlen na puno radno vrijeme, te u navedenom razdoblju neće aktivirati radni odnos, što dokazuje uvjerenjem poslodavca.

Članak 5.

Novčana pomoć za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta od navršenih mjeseci do prve godine života iznosi razliku između 7.500,13 kuna (995,44 EUR) do iznosa pune neto plaće ostvarene u zadnjih šest mjeseci prije korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta. 

Tečaj EUR/Kn: 7,53450

Članak 6.

Novčana pomoć za vrijeme roditeljskog dopusta za drugu i treću godinu života iznosi razliku između 2.328,20 kuna (309,01 EUR) do iznosa pune neto plaće ostvarene u zadnjih šest mjeseci prije korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta.

Tečaj EUR/Kn: 7,53450

Članak 7.

Korisnici roditeljskog dopusta podnose zahtjev s potrebnom dokumentacijom na osnovu koje Upravni odjel općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti izdaje Rješenje. Zahtjev za novčanu pomoć može se podnijeti u roku od 60 dana od dana početka korištenja roditeljskog dopusta. 

Članak 8.

Ostvarivanje novčane pomoći propisane ove Odlukom počinje teći od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. Novčana pomoć iz članka 1. isplaćivat će se mjesečno 

na žiro računa podnositelja zahtjeva do ostvarivanja prava.

Članak 9.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Trilja za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu u okviru Razdjela 2 – Društvene djelatnosti, Glava 1, Program 1014 – Socijalna skrb, Aktivnost – A101408 – Novčana pomoć za roditeljski dopust „Prve tri“.

Članak 10.

Ako se promijene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje novčane pomoći temeljem ove Odluke, Upravno tijelo će donijeti novo Rješenje. 

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Trilja i na internetskoj stranici Grada Trilja.

GRADONAČELNIK 

Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

Previous Dodjela diploma u sklopu projekta Zaželi-žene triljskog kraja II

Leave Your Comment

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo