Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022/2023

Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022/2023

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 602-01/22-01/4

Urbroj: 2181-12-03-22-01

Trilj, 09.09.2022.god.

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 12/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), te čl. 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21), gradonačelnik Grada Trilja donosi:

ODLUKU

 

o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. godinu

Članak 1.

Grad Trilj će za školsku godinu 2022./2023. sufinancirati kupovinu udžbenika i školskog pribora potrebnog za nastavu učenicima srednjih škola.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Trilja.

Članak 2.

Nabava udžbenika i školskog pribora sufinancira se u iznosu od 350,00 kuna (46,45 EUR).

Tečaj EUR/Kn: 7,53450

Članak 3.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Trilja za 2022. godinu, u okviru Razdjela 2 – Društvene djelatnosti, Glava 1, Program 1003 – Školstvo i obrazovanje, Aktivnost A101302 – Sufinanciranje programa srednjih škola.

Članak 4.

Sufinanciranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja ili skrbnika.

Članak 5.

Zahtjev za sufinanciranje treba sadržavati podatke o roditelju ili skrbniku koji podnosi zahtjev, djetetu na koje se podnosi zahtjev.

Zahtjevu se prilaže uvjerenje (potvrda) srednje škole da je učenik/ca upisan u školsku godinu 2022./2023. godinu, preslika IBAN računa na koji će se doznačiti sredstva, te preslika osobne iskaznice roditelja ili skrbnika koji podnosi zahtjev.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada Trilja do 31. listopada 2022. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Trilja i na internetskog stranici Grada.

 

GRADONAČELNIK:

Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

Previous Odluka o novčanoj pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za treće i svako sljedeće dijete

Leave Your Comment

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo