POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I OSTALIH JAVNIH POTREBA GRADA TRILJA ZA 2023. GODINU

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I OSTALIH JAVNIH POTREBA GRADA TRILJA ZA 2023. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 022-01/22-01/7
Urbroj: 2181-12-03-22-01
Trilj, 31.10.2022.

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22), članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine br. 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21) gradonačelnik Grada Trilja, objavljuje

POZIV
za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i ostalih javnih potreba Grada Trilja za 2023. godinu

I.
Javne potrebe u kulturi i ostale javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Trilja su kulturne djelatnosti i manifestacije te ostale aktivnosti koje su od interesa za Grad Trilj, a odnose se na:
redovnu djelatnost te programe i projekte ustanova i udruga koje su od interesa za Grad Trilj
održavanje izložbi
programe međunarodne kulturne suradnje
programe poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma
zaštitu i očuvanje kulturnog nasljeđa
promicanje vrijednosti i čuvanje tradicije Domovinskog rata
unapređenje života osoba starije životne dobi
rad s djecom, rad s djecom s posebnim potrebama i rad s osobama s invaliditetom
očuvanje biološke i krajobrazne raznolikost
ostale aktivnosti iz područja humanitarnog rada

II.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program/projekt od interesa za Grad Trilj. Uz obrazloženje programa u prijavnom obrascu, predlagatelj dostavlja i financijski plan (obrazac proračuna) s podacima o ukupnim troškovima te po pojedinim stavkama izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osigurava iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava koje predlažu da se osiguraju iz proračuna Grada Trilja kroz program javnih potreba.

III.
Pozivaju se sve zainteresirane ustanove, udruge, društva i dr. da prijedloge programa i projekata pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva, dostave najkasnije do 02.12.2022. na adresu Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, s naznakom: „Program javnih potreba za 2023. godinu“.


GRADONAČELNIK
Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

Previous Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo