JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije ”ADVENT U TRILJU”

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije ”ADVENT U TRILJU”

Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni Glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21), Gradonačelnik Grada Trilja, dana 07. studenog 2022. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom
održavanja manifestacije

”ADVENT U TRILJU”
Opći uvjeti

Grad Trilj i Turistička zajednica Grada Trilja organizatori su manifestacije ,,Advent u Trilju”. Grad Trilj raspisuje ”Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije ‘’Advent u Trilju“ od 26.11.2022.-07.01.2023.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije ‘’Advent u Trilju’’
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe
— državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju propisane uvjete Zakona o ugostiteljstvu i koje su podmirile sve obveze prema TZ Grada Trilja i Gradu Trilju.
Predmet nadmetanja

Predmet nadmetanja je zakup 4 mjesta za 4 (četiri) adventske kućice za pružanje/ obavljanje ugostiteljskih djelatnosti : hrane (mesne prerađevine, slatkiši, kolači, bomboni, palačinke, uštipci i sl.) i pića,
Vrijeme održavanja manifestacije : 26.11.2022.- 07.01.2023.

Mjesto održavanja : Gradski park Trilj

Program: ADVENT U TRILJU

Početna cijena zakupa jednog mjesta za adventsku kućicu za vrijeme trajanja manifestacije
iznosi: 4.000,00 kn / 530,89 EUR.

Uvjeti

Uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj:

Nabava, dovoz, montaža i demontaža adventske kućice,

(Napomena: adventska kućica može biti max. dimenzije 3×3 m)

Najam, prijevoz, montaža i demontaža opreme za pružanje ugostiteljske usluge i ostalog (sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi ishođenjem svih potrebnih dozvola, osiguranja i potrebnih suglasnosti),
Osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima, opremiti adventske kućice sa potrebnim aparatima, isključiva upotreba jednokratnih čaša i ambalaže,
U slučaju nadopunjavanja prostora oko lokacije stolovima, dozvoljeno je korištenje isključivo visokih (barskih) stolova.
Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezno koristiti kasu i izdavati račune,

Zabranjeno puštanje glazbe u vrijeme organiziranih glazbenih događanja u sklopu
Manifestacije,

Po završetku manifestacije, a najkasnije do 09.01.2023. demontirati i odvesti opremu i
prateći sadržaj, te prostor ostaviti u prvobitnom stanju,

Održavati čistoću lokacija i odlagati otpad na za to predviđena mjesta.

Organizator manifestacije

Organizator manifestacije se obvezuje da će:

osigurati nesmetan pristup za postavljanje opreme

osigurati priključak za električnu energiju do max. 9 kW po jednoj kućici

podmiriti trošak električne energije

ishoditi potrebnu dozvolu od MUP-a (prijava javnog okupljanja)

osigurati predviđene kante za odvajanje otpada

Način provođenja javnog poziva

Iskazivanje interesa za javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda. Ponuda se šalje za sve lokacije ili za pojedinačnu lokaciju (potrebno navest točan broj lokacija).
Lokacije se daju u zakup isključivo za vrijeme trajanja cijele manifestacije.
Sadržaj i način podnošenja ponuda

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj — Ponuda za Javni poziv- Advent u Trilju“ na adresu Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj zaključno na dan 16.11.2022. zaključno u 12:00 h.
Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

Ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno
naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta;
Preslik osobne iskaznice i dokaz o mogućnosti obavljanja oglašene djelatnosti ako je ponuditelj fizička osoba; ne starije od 30 dana.
Presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili presliku obrtnice, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena; ne starija od 30 dana.

Presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe);
Oznaku lokacije za koju se daje ponuda;
Opis djelatnosti koja bi se obavljala na pojedinoj lokaciji;
Ponuđeni iznos zakupnine za pojedinu lokaciju;
Potvrda o izmirenju obveza prema Gradu Trilju
Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

7. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Svaki ponuditelj može predati ponudu za jednu ili više adventskih kućica.
Ponude koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.

Ponude ocjenjuje tročlano povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenovano od strane Gradonačelnika Grada Trilja.
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su: Viši ponuđeni iznos

U slučaju istog ponuđenog iznosa, prihvatit će se ranije zaprimljena ponuda.

VAŽNO: Ponuditelj koji ponudi veći iznos ima pravo prvi odabira zakupa između ponuđenih lokacija.

8. Donošenje Odluke i Rješenja o korištenju javne površine

Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Trilja i web stranicama Grada Trilja i TZ grada Trilja. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti imenovano Povjerenstvo.
Rezultati Javnog poziva će biti poznati 21.11.2022. o čemu će se obavijestit svi ponuditelji, a potom će se moći pristupiti izdavanju rješenja o korištenju javne površine najpovoljnijem ponuditelju.
Odabrani ponuditelj dužan dostaviti dokaz o uplaćenom cjelokupnom iznosu ponude dva dana nakon primitka rješenja o korištenju javne površine, u protivnom se rješenje ukida i lokacija se nudi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
U slučaju otkazivanja manifestacije, uplaćena ponuda se vraća ponuditelju u cjelokupnom iznosu. Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

KLASA: 334-01/22-01/01
URBROJ: 2181-12-03-22-01
Trilj, 07. studenog. 2022. god.
GRADONAČELNIK
Ivan Bugarin, dipl.ing.el., v.r.

Previous JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA ZA 2023. GODINU

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo