Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Cetinka

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Cetinka

Grad Trilj započeo je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu UPU) Cetinka  temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije od 04. studenog 2022. (KLASA: 351-02/22-0004/0128, URBROJ: 2181/1-10/14-22-0002).

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je  Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja Grada Trilja. Nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama dostavljen je zahtjev radi davanja mišljenja.

 

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU Cetinka  objavljuje se na internet stranici Grada Trilja (www.trilj.hr) i u službenom glasniku Grada Trilja.

 

U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija objavljuje se na internetskim stranicama Grada Trilja (www.trilj.hr).

Previous Poziv na 15. sjednicu Gradskog Vijeća

Leave Your Comment

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo