Odluka o odobravanju novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja

Odluka o odobravanju novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15 i 123/17),  članka 47. Statuta grada Trilja(»Službeni glasnik Grada Trilja« br: 03/09, 01/13, 02/18, 01/21) i članka 9. Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele potpora redovitim studentima s područja Grada Trilja, (Službeni glasnik grada Trilja br: 08/21), Gradonačelnik Grada Trilja, dana  24. siječnja 2023. godine, donosi

 

Odluku

o odobravanju novčanih potpora

studentima s područja Grada Trilja

 

I.

 

Po prijedlogu Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada Trilja za akademsku godinu 2022./2023. odobravam  potpore, sljedećim studentima :

 

 1. Preddiplomski, diplomski, integrirani (preddiplomski i diplomski) i stručni studij:

                                                                  

 

 1. Babić Antonia
 2. Bajić Antonijo
 3. Banić Iva
 4. Bašić Borna
 5. Batinić Marta
 6. Bilonić Nikola
 7. Bradarić Ante
 8. Bravić Anđela
 9. Bulat Matija
 10. Burazin Ivna
 11. Čalo Mario
 12. Čikara Tea
 13. Ćajić Karla
 14. Ćaleta Katarina
 15. Ćaleta Lovre
 16. Delić Karlo
 17. Delić Klara
 18. Delonga Helena
 19. Dukić Anđela
 20. Dukić Franka
 21. Dukić Mario
 22. Džalo Andrija
 23. Galić Ivan
 24. Gašpar Luca
 25. Gilić Kuko Petar
 26. Gilić Stipe
 27. Grubišić Ana
 28. Grubišić Anđela
 29. Grubišić Čabo Mirna
 30. Grubišić Dujo
 31. Grubišić Karmen
 32. Hrvoić Dorotea
 33. Jozić Katarina
 34. Jozić Luka
 35. Juretić Kristijan
 36. Kažimir Ani
 37. Kažimir Dominik
 38. Klarić Ana
 39. Klarić Mladen
 40. Knezović Karmen
 41. Koprčina Iris
 42. Koprčina Marko
 43. Kovačević Josip
 44. Kovačević Nikola
 45. Kozina Nicole
 46. Krnjača Paula
 47. Krolo Toni
 48. Kutleša Ivana
 49. Lagator Karmen
 50. Latinac Branimir
 51. Latinac Nera-Ana
 52. Latinac Nikolina
 53. Lišnić Mario
 54. Marasović Carlo Marko
 55. Marasović Rocco Ivan
 56. Odrljin Iva
 57. Pavela Tino
 58. Pavić Petra
 59. Perić Ivan
 60. Pešo Luka
 61. Prcela Ante
 62. Pudar Magdalena
 63. Ratković Robert
 64. Roguljić Karla
 65. Sablić Andrea
 66. Sablić Marino
 67. Sablić Monika
 68. Sikirica Lara
 69. Smoljanović Ivana
 70. Svalina Petra
 71. Šaribok Ivan
 72. Šipić Ante
 73. Šipić Bernarda
 74. Šipić Maja
 75. Šušnjara Karmen
 76. Šušnjara Marko
 77. Tadić Ivan
 78. Tokić Marta
 79. Tokić Miše
 80. Vladović Ivana
 81. Vuco Klara Ana
 82. Vuco Lucijana
 83. Vudrag Anita
 84. Vukas Ivan Ante
 85. Vukas Ivan
 86. Vukas Josip
 87. Vukas Kristian
 88. Vukas Lucija
 89. Živaljić Tea
 90. Živaljić Viktorija
 91. Župa Jelena

 

 

                                                          

 1. b) Poslijediplomski studij c) Izvrsni studenti
 2. Bugarin Nediljko 1. Akrap Petra
 3. Čović Jurčević Sanja 2. Bilonić Magdalena
 4. Šušnjara Petar (Jakova) 3. Dukić Monika
 5. Ivančić Mihaela

                                  

II.

 

Ova Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči grada Trilja i službenoj stranici grada Trilja  (http://www.trilj.hr).

 

III.

 

Svaki kandidat ima pravo dobiti na uvid dokumentaciju u svezi provedbe Natječaja i dodjele novčanih potpora te podnijeti pismeni prigovor na ovu Odluku u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke na oglasnoj ploči i službenoj stranici Grada Trilja. Pismeni prigovor se podnosi na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, s naznakom „Za studenske potpore – Ne otvarati!“.

 

KLASA: 604-01/23-01/3

URBROJ: 2181-12-03-23-04

Trilj, 25.01.2023. godine                                                                  GRADONAČELNIK

 

          Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

Previous Odluka o poništenju javnog natječaja – pročelnik upravnog odjela općih poslova

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo