Javni poziv za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu

Javni poziv za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu

Na temelju čl. 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21), a u svezi s člankom 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 i 16/23) gradonačelnik Grada Trilja upućuje

J A V N I   P O Z I V
za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu

Građani s prebivalištem na području Grada Trilja, zainteresirani za obavljanje dužnosti suca porotnika, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da su punoljetni
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da su dostojni obnašati dužnost suca porotnika.

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o sudovima (NN RH 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 i 16/23) propisano je da sudac ne smije biti član političke stranke, niti se baviti političkom djelatnošću.

Sukladno članku 41. st. 2. Zakona o sudovima za mladež („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19) suci porotni za mladež imenuju se iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama. 

Uz Izjavu i Prijavnicu koje se nalaze u prilogu ovog javnog poziva potrebno je priložiti i kratki životopis i preslik osobne iskaznice.

Kandidati dokumentaciju dostavljaju na adresu Grada Trilja, Poljičke republike 15, Trilj, s naznakom „za suca porotnika Županijskog suda u Splitu“ ili „za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu“, najkasnije do 10. ožujka 2023.

Gradsko vijeće Grada Trilja na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja utvrđuje prijedlog kandidata za suce porotnike, a Skupština Splitsko-dalmatinske županije donosi Odluku o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu na mandat od 4 godine.

Ovaj poziv objavit će se na službenoj web stranici Grada Trilja www.trilj.hr i na oglasnoj ploči Grada Trilja.

GRADONAČELNIK
Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

KLASA: 700-01/23-01/1
URBROJ: 2181-12-03-23-01
Trilj, 21.02.2023.

Previous Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Dječji vrtić Trilj

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo