Rješenje o imenovanju pročelnika – Upravni odjel općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti

Rješenje o imenovanju pročelnika – Upravni odjel općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

     GRAD TRILJ

                GRADONAČELNIK

KLASA: 112-01/23-01/1

URBROJ: 2181-12-03-23-06

Trilj, 01. ožujka 2023.g.

Gradonačelnik Grada Trilja na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu Zakon) i članka 47. Statuta Grada Trilja (“Službeni glasnik Grada Trilja ” broj 03/09, 01/13, 02/18, 01/21) temeljem provedenog javnog natječaja , donosi

 

R J E Š E N J E

o imenovanju Pročelnika Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti

  1. Dino Hrustić, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, imenuje se za Pročelnika Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti na neodređeno vrijeme.
  2. Imenovani se imenuje na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, a dužan je započeti s radom 01. travnja 2023 . godine od kada ostvaruje prava i obveze iz službe po osnovi radnog mjesta na koje je imenovan.
  3. Imenovani ima položen pravosudni ispit, te je oslobođen polaganja državnog stručnog ispita.
  4. Pravo na plaću imenovana ostvaruje u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto pročelnika 3,60 i osnovice za izračun plaće, uvećanu za 0,5% na ime minulog rada za svaku godinu radnog staža.
  5. Rješenje postaje izvršno danom dostave rješenja imenovanom službeniku iz točke 1. ovog Rješenja.

Obrazloženje

 

Gradonačelnik Grada  Trilja raspisao je javni natječaj za imenovanje Pročelnika Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti, koji je objavljen u Narodnim novinama od  27.01.2023 godine, broj 10/23. U natječaju su obavljeni uvjeti koje mora ispunjavati pročelnik prema Pravilniku o unutarnjem redu Grada  Trilja (KLASA: 021-02/17-01/6 , URBROJ: 2175-05-01-17-01).

Na temelju odredbi članka 23. i 24. Zakona, odluka o imenovanju pročelnika upravnog odjela donosi se iz reda prijavljenih kandidata, na temelju izvješća i rang-liste Povjerenstva za provedbu javnog natječaja (dalje u tekstu – Povjerenstvo) o rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata.

U postupku je utvrđeno da je na javni natječaj za imenovanje pročelnika pristiglo 1 prijava kandidata. Povjerenstvo je utvrdilo da 1 prijava kandidata udovoljava formalnim uvjetima natječaja,  te je prijava proslijeđena u daljnji postupak.

Na temelju provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti testiranjem, koji se sastojao od pisane provjera znanja i intervjua,  Povjerenstvo je utvrdilo rang listu koju je zajedno s izvješćem o provedenom postupku dostavilo gradonačelniku  Grada  Trilja.

Prema rang -listi i izvješću o provedenom postupku gradonačelnik Grada  Trilja   imenovao je  Dino Hrustić, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pročelnikom Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada  Trilja.

Imenovani ispunjava sve propisane uvjete radnog mjesta pročelnika, a na temelju ukupnog broja bodova koje je ostvarila u provjeri znanja i sposobnosti, prvi je na rang – listi.

Imenovani ima položen pravosudni ispit, te sukladno odredbi članka 56. stavka 5. Zakona o državnim službenicima (NN, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015., 61/17, 70/19 i 98/19) državni ispit nije dužan polagati državni službenik koji ima položen pravosudni ispit.

Imenovani pročelnik dužna je javiti se na rad dana 01. travnja 2023.  godine i od dana početka rada ostvaruje prava i obveze iz službe na radnom mjestu pročelnika uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca sukladno članku 28. stavak 5. Zakona.

Probni rad službenika u trajanju od tri mjeseca utvrđen je temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona.

Pravo na plaću ostvaruje u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto pročelnice upravnog odjela Grada  Trilj  utvrđenog Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika KLASA: 021-02/17-01/6 , URBROJ: 2175-05-01-17-01) i osnovice za izračun plaće utvrđene Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika, uvećane za 0,5% na ime minulog rada za svaku godinu radnog staža.

Sukladno članku 25. stavak 3. Zakona protiv rješenja o imenovanju pročelnika upravnog tijela žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

 

Sukladno članku 133. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku. rješenje na koje stranka nema

pravo žalbe postaje izvršno danom dostave.

Slijedom navedenog, na temelju članka 5., stavka 3. a u svezi s člankom 24. stavak 1. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom u Splitu u roku 30 dana od dostave ovog rješenja.

                                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                                 Ivan Bugarin, dipl.ing.el

Previous Rješenje o prijmu u službu – Savjetnik za prostorno uređenje

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo