Rješenje o prijmu u službu – Savjetnik za prostorno uređenje

Rješenje o prijmu u službu – Savjetnik za prostorno uređenje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Grad Trilj
Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinsko pravne
poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša

KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ: 2181-12-05-23-06
Trilj, 01. ožujka 2023. godine

Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. a u vezi s člankom 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) u postupku prijma u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Savjetnik za prostorno uređenje „ putem javnog natječaja, pročelnica Upravnog  odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja, donosi

R J E Š E NJ E
o prijemu u službu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  1. Raspored na radno mjesto, dan početka rada, podaci o plaći, te drugi podaci propisani u članku 27. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, biti će utvrđeni rješenjem o rasporedu, po izvršnosti ovog rješenja.

III. Žalba na ovo rješenje odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Po ovlaštenju v.d. pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša  Grada Trilja raspisao je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme 1  izvršitelja/ice na radno mjesto Savjetnik za prostorno uređenje. u Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinsko pravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja.

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj: 10/23 , dana 27. siječnja 2023. godine, te na oglasnoj ploči i službenim internet stranicama Grada Trilja.

Rok za podnošenje prijava bio je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

U natječaju je navedeno da kandidati osim općih uvjeta za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete za prijam:: magistar struke ili stručni specijalist građevinske, geodetske ili arhitektonske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit.

U natječaju je također navedeno da u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te da su kandidati koji ostvaruju pravo zapošljavanju prednosti dužni u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj osobe su bile dužne priložiti:  –  životopis,

–  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),

–  dokaz o stručnoj spremi: svjedodžba (ukoliko kandidat uz prijavu priloži diplomu  stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i odgovarajući dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),

–  uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjeseca: Elektronički zapis (e – radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja. , vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prema odredbi članka 23. i 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, rješenje o prijemu u službu donosi se za izabranog kandidata iz reda prijavljenih kandidata, a na temelju izvješća o provedenom postupku i rang-liste o rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata koju utvrđuje Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je u postupku utvrdilo da se na prijavljeni natječaj prijavilo 2 osoba. Povjerenstvo je sukladno ovlastima iz članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrdilo da je:

Utvrđeno je da formalne uvjete iz natječaja ispunjava troje  kandidata, i to troje kandidata pod šifrom

  1. 2022-0035
  2. 2022-0036

koja su pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na pisanom testiranju  kandidat pod šifrom 2022-0036 nije pristupio.

Na pisanom testiranju kandidat Monika Domazet,  je od mogućih 10 bodova ostvario  ukupno 7 bodova, što je više od 50% od maksimalnog broja bodova iz svakog dijela, čime je ostvaren uvjet da se s kandidatom provede intervju.

Na usmenom intervjuu je kandidatu Monika Domazet,  dodijeljeno 10  bodova, što znači da je kandidat  Monika Domazet,  ostvario ukupno 17  od maksimalnih 20 bodova.

Na temelju rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua Povjerenstvo je utvrdilo rezultate testiranja kandidata koju je zajedno s Izvještajem o provedenom testiranju dostavilo  pročelnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja u skladu s odredbom članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U skladu s prethodno navedenom odlučeno je primiti u službu kandidata/tkinju  Monika Domazet  koja je ostvarila uvjete prethodne provjere znanja i sposobnosti te je riješeno kao u točci 1. Izreke ovog rješenja.

Točka 2. ovog rješenja temelji se na odredbama članka 27. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Točka 3. Izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 25. Stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Gradonačelniku Trilja u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje ovom tijelu neposredno u pisanom obliku ili šalje poštom, a može se i izjaviti kod ovog tijela usmeno na zapisnik.

Na žalbu protiv ovog rješenja ne plaća se upravna pristojba.

PROČELNICA

Ivana Živaljić, univ. bacc. ing. industr.

 

Dostaviti:

  1. Monika Domazet
  2. Arhiva, ovdje.
  3. Osobni očevidnik, ovdje.
  4. Web stranica Grada Trilja
Previous Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo