GRAD TRILJ KREĆE S OBRAČUNOM KOMUNALNE NAKNADE ZA STAMBENE PROSTORE

GRAD TRILJ KREĆE S OBRAČUNOM KOMUNALNE NAKNADE ZA STAMBENE PROSTORE

Iz nalaza Državne revizije o učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave  čiji postupci su provedeni  od 8. srpnja 2020. do 22. listopada 2021. utvrđeno je kako je Gradu  Trilju udjel prihoda od komunalnog doprinosa, komunalne naknade i šumskog doprinosa u rashodima za građenje i održavanje komunalne infrastrukturu samo 4%. Iako je Grad Trilj donio Odluku o komunalnoj naknadi još  2019. godine , ista se primjenjivala samo za pravne subjekte na području Grada Trilja. Sukladno svemu navedenom Grad Trilj obračunavati će komunalnu naknadu i za stambene prostore za 2023. godinu. Temeljem podataka iz očevidnika komunalne naknade, Hrvatske vode obračunavaju naknadu  za uređenje voda prema čl. 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture a prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine.

Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

– koeficijenta zone (Kz),

– koeficijenta namjene (Kn) i

– vrijednosti boda komunalne naknade (B).

 

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine.

Formula za obračun godišnjeg iznosa komunalne naknade je: KN = m2 x (KZ x KN x B).

 

Komunalna naknada naplaćuje se po zonama:

  1. zona – naselje: Trilj, (kz 1)
  2. zona-naselja: Vedrine , Košute , Grab, Vrabač, Jabuka, Čaporice, Ugljane, Strmendolac, Vojnić Sinjski, Gardun i Bisko, (kz 0.8)

III.  zona -naselja: sva ostala naselja koja nisu obuhvaćena u I. i II. zoni (kz 0,6)

Odlukom Grada Trilja  o vrijednosti boda komunalne naknade od 02. prosinca 2019. godine vrijednost boda  iznosi 0,56 € / 4,20 kn.

 

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađa se obveznik komunalne naknade za jednu funkcionalnu cjelinu stambene namjene i to:

  1. – obveznik kojemu je bračni /izvanbračni drug poginuli ili nestali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata,
  2. – obveznik kojemu je dijete/posvojenik ili pastorak poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  3. – obveznik koji je roditelj /posvojitelj poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  4. – obveznik koji je korisnik zajamčene minimalne naknade iz evidencije Centra za socijalnu skrb,
  5. – obveznik koji je osoba s invaliditetom trajnog tjelesnog oštećenja od 100%.

 

 – Obveznik plaćanja komunalne naknade u svrhu oslobođenja od plaćanja  dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade dostaviti nadležnom upravnom odjelu  za komunalne djelatnosti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenje uvjeta za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

– Obveznik plaćanja komunalne naknade  koji je korisnik zajamčene minimalne naknade iz evidencije Centra za socijalnu skrb, u svrhu oslobođenja od plaćanja dužan je dostaviti upravnom odjelu nadležnom za komunalno gospodarstvo potvrdu nadležnog tijela o korištenju minimalne zajamčene naknade za svaku kalendarsku godinu u roku od godine dana od dana podnošenja zahtjeva za oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade kojim je ostvario pravo na navedeno oslobađanje.

Za sve nejasnoće, korisnici mogu dobiti odgovor u prostorijama gradske uprave na adresi Poljičke republike 15, na mail adresi komunalna.naknada@trilj.hr i na broj telefona 021 / 831 – 135.

Previous <strong>„Za dobre vibre – čitaj libre“</strong>

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo