Oglas za upis djece u Dječji vrtić Trilj u pedagošku godinu 2023./2024.

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Trilj u pedagošku godinu 2023./2024.

DJEČJI VRTIĆ TRILJ

SV.MIHOVILA 54A

21240 TRILJ

KLASA: 003-03/23-01/26

URBROJ:2181-12-01-06-23-01

Trilj, 25.04.2023.g.

Na temelju čl. 1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) i Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa u dječji vrtić te o pravima i obvezama roditelja i Odluke Upravnoga vijeća od 25. travnja 2023.g. Dječji vrtić Trilj objavljuje

O G L A S

O provođenju postupka  upisa djece  u  programe vrtića i jaslica Dječjeg  vrtića  Trilj
za 2023./2024. pedagošku godinu
 

 1. Upisi se provode za cjelodnevne programe jaslica i vrtića te za poludnevne programe Vrtića

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada  Trilja.  U jasličke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2023. navršilo 1 (jednu) godinu života, u  vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2023.g navršilo 3 (tri) godine života.

 1. Zahtjevi za upis djece se zaprimaju od 2. svibnja do 22. svibnja svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 sati.
 2. Zahtjev za upis sa pripadajućom dokumentacijom predaje se osobno u Vrtić( zahtjev se može preuzeti na internetskoj stranici vrtića ).
 3. postupak zaprimanja dokumentacije potrebne za upis djeteta u Vrtić obavljaju stručni djelatnici Vrtića.
 4. Prije upisa u Vrtić provodi se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno provodi se opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja, a koje provodi stručno povjerenstvo dječjeg vrtića ( stručni suradnici, medicinska sestra i ravnatelj ).

 

III.  Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

 1. a) Osnovna dokumentacija
 2. Zahtjev za upis djeteta za 2023./2024. pedagošku godinu
 3. Ispunjeni Upitnik za roditelje
 4. Presliku rodnog lista  ili izvadak iz matice rođenih ( bez  obzira  na  datum  izdavanja  dokumenta )
 5. Potvrdu izdanu od nadležnog MUP-a o prebivalištu djeteta i roditelja ( ne stariji od 3 mjeseca)
 6. Ako dijete ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, prilaže se Rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište, kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u upisanom programu
 7. Presliku Domovnice djeteta
 8. Liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 9. Presliku Kartona cijepljenja djeteta
 1. b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Trilj
 2. Presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za ostalu djecu u obitelji
 3. Presliku dokumenta da su roditelji djeteta invalidi Domovinskog rata
 4. Rješenje o invalidnosti
 5. Presliku dokumenta zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta( specijalistički nalazi, rješenje centra za socijalnu skrb)
 6. Potvrdu o zaposlenju roditelja/skrbnika( ne starije od 1. mjeseca) ili dokaz o samostalnoj obavljanju djelatnosti
 7. Presliku dokumenta kojom se potvrđuje status samohranog roditelja ili roditelja jednoroditeljske obitelji:(pravomoćna presuda o razvodu braka, rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca, odluka o roditeljskoj skrbi, izvod iz matice umrlih za drugog roditelja, uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ili druga isprava kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
 8. Potvrdu o socijalnim i zdravstvenim uvjetima( rješenje Centra za socijalnu skrb,općinska potvrda o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć)
 9. Potvrda o statusu redovnog studenta( za roditelje studente)
 10. Presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 11. Presliku rješenja o doplatku za djecu ( za tekuću godinu )
 12. Drugi dokazi kojima se dokazuje pravo na ostvarivanje bodova prema kriterijima propisanim Pravilnikom

 

  III. Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa

 

Rezultati upisa objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića i na internetskoj stranici Vrtića tijekom mjeseca lipnja 2023.g. u obliku liste koja sadrži:

 1. a) redni broj
 2. b) šifru djeteta
 3. c) ukupan broj bodova

Za  djecu  koja  pohađaju  Vrtić, potrebno  je preuzeti Zahtjev za obnovu upisa kod  odgojitelja ili na web stranici vrtića, te  priložiti :

 1. dokaz o zaposlenosti(HZMO), ne stariji od jednog (1) mjeseca

2.liječničko uvjerenje, ne starije od jednog (1) mjeseca

3.ostale dokaze u smislu ostvarivanja prava prednosti pri upisu, ukoliko je došlo do promjena

Dokazi će služiti u svrhu premještanja djeteta iz jednog programa u drugi ( iz cjelodnevnog u poludnevni program ), ukoliko dijete više ne ispunjava uvjete za program u koji je bilo upisano prošle godine.

Pod zaposlenim roditeljem u smislu ostvarivanja prava prednosti pri upisu u dječji vrtić, podrazumijeva se roditelj koji je zaposlen najmanje tri (3) mjeseca do podnošenja prijave.

 1. Pravo na žalbu

Žalba se podnosi pismeno Upravnom vijeću u roku od 8 dana od objave Odluke o upisu na adresu Vrtića-Trilj, Sv. Mihovila 54A,21240 Trilj.

Napomene:

-Prijave zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

– Prijave koje ne ispunjavaju uvjete dobi djeteta, ne ispunjavaju formalne uvjete.

– Roditelji svojim potpisom na Zahtjevu za upis, potvrđuju istinitost danih podataka.

– Svi potrebni dokazi u dokumentaciji za upis mogu se dostaviti u preslici.

– Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.

– Ustanova zadržava pravo provjere svih danih podataka kod nadležnih institucija.

– U trenutku zaprimanja Zahtjeva za nastavak pohađanja programa u sljedećoj pedagoškoj godini roditelj ne smije imati dospjela, nepodmirena dugovanja prema Vrtiću.

– Roditelj – korisnik usluga sudjeluje u mjesečnoj cijeni usluga u visini iznosa kojeg utvrđuje osnivač Odlukom o mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića u vlasništvu grada Trilj.


Ravnateljica

Ana Jurić

Previous Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o novčanoj pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta „Prve tri“

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo