Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije ,, 6th Thrill Blues Festival ’’

Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije ,, 6th Thrill Blues Festival ’’

Javni poziv
za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije ,, 6th Thrill Blues Festival’’ od 30. lipnja do 02. srpnja 2023.godine.

 1. I. Opći uvjeti

Turistička zajednica grada Trilja i Grad Trilj organizatori su manifestacije ,,6th Thrill Blues Festival”. Turistička zajednica grada Trilja raspisuje  Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja ‘’6th Thrill Blues Festival’’ od 30. lipnja do 02. srpnja 2023.godine.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije ‘’6th Thrill Blues Festival’’
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe — državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju propisane uvjete Zakona o ugostiteljstvu i koje su podmirile sve obveze prema TZ grada Trilja i Gradu Trilju.

 1. II. Predmet nadmetanja

Predmet nadmetanja su 2 lokacije za ugostiteljski šank. Početna cijena zakupa za 1 lokaciju za trajanje cijele manifestacije je 2 500 eura. Vrijeme održavanja manifestacije: od 30. lipnja do 02. srpnja 2023.g.

 1. Mjesto održavanja : Gradski park Trilj
 2. Program: održavanje manifestacije ‘’6th Thrill Blues Festival’’.

Raspored programa:

 1. lipnja 2023.g. (petak):

MICHAEL ROACH & LITTLE GEORGE (USA/UK)
TWO ROOTS DUO (FRA)
IN THE MOOD ( MAC)
INROOTS (CRO)
WELCOME JAM- Otvaranje: BROTHERS (CRO)

 1. srpnja 2023.g. (subota):

ROBBEN FORD (USA)
SHERRI WILLIAMS (USA)
THE WACKY JUGS  (FRA)
SUNNYSIDERS (CRO)
D.K. & FIRST TIMERS (CRO)
DBLUZ ( CRO)

 

 1. srpnja 2023.g (nedjelja)

Večer utrke –  
7K BLUES RUN
BOSAK & SECOND HAND (CRO)
TOBACCO BLUES BAND (BIH)
RAPTOR (CRO)
OZON (CRO)

III. Uvjeti

 Uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj:

 1. Najam, prijevoz, montaža i demontaža šanka za pružanje ugostiteljske usluge u Gradskom parku Trilj i ostalog (sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi ishođenjem svih potrebnih dozvola, osiguranja i potrebnih suglasnosti),
 2. Osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima, opremiti šank sa potrebnim aparatima, isključiva upotreba jednokratnih čaša i ambalaže,
 3. U slučaju nadopunjavanja prostora oko lokacije stolovima, dozvoljeno je korištenje isključivo visokih (barskih) stolova,
 4. Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezno koristiti kasu i izdavati račune,
 5. Zabranjeno puštanje glazbe u vrijeme organiziranih događanja u sklopu manifestacije,
 6. Montirati šank i svu opremu najkasnije 29. lipnja do 18:00,
 7. Po završetku manifestacije, a najkasnije do 04.srpnja demontirati i odvesti šank i prateći sadržaj, te prostor ostaviti u prvobitnom stanju,
 8. Održavati čistoću lokacije i odlagati otpad na za to predviđena mjesta,
 9. Osigurati čuvanje opreme na dan montaže i tijekom trajanja manifestacije do demontaže
 10. Organizator manifestacije

Organizator manifestacije se obvezuje da će:

 1. osigurati nesmetan pristup za postavljanje opreme,
 2. osigurati priključak za električnu energiju,
 3. podmiriti trošak električne energije,
 4. ishoditi potrebnu dozvolu od MUP-a ( prijava javnog okupljanja),
 5. osigurati predviđene kante za odvajanje otpada.

 

 1. Način provođenja javnog poziva

Iskazivanje interesa za Javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.

Jedna ponuda se šalje za jednu lokaciju.
Isti ponuditelj može se natjecati za obje lokacije, slanjem odvojenih ponuda za svaku lokaciju. Lokacije se daju u zakup isključivo za vrijeme trajanja cijele manifestacije (3 dana).
Početna (minimalna) cijena za 1 lokaciju je 2 500 eura

 1. Sadržaj i način podnošenja ponuda

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se šalju isključivo poštom sa povratnicom, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj — Ponuda za Javni poziv za Thrill Blues Festival“ na adresu Turistička zajednica grada Trilja, Kralja Tomislava 1a, 21240 Trilj zaključno na dan 12. lipnja 2023. g. do 14:00.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

 1. Ime i prezime ponuditelja i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontakt podacima (e-mail, telefon, mobitel),
 2. Iznos ponude,
 3. Za pravne osobe: preslika važećeg rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavijanje djelatnosti za koju se natječe, ne starije od 30 dana,
 4. Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe, ne starija od 30 dana,
 5. Potvrdu o nepostojanju duga prema: Gradu Trilju i Turističkoj zajednica grada Trilja,
 6. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

VII. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Ponude koje su nepravovremene, nepotpune i nejasne se neće razmatrati.
Ponude ocjenjuje povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenovano od strane Grada Trilja.
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu je najviši ponuđeni iznos.
U slučaju istog ponuđenog iznosa, prihvatit će se ranije zaprimljena ponuda.

VIII. Objava rezultata javnog poziva

Ovaj Javni poziv će se objaviti na Oglasnoj ploči Grada Trilja, web stranicama TZ grada Trilja. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Turistička zajednica grada Trilja.

Rezultati Javnog poziva će biti poznati 14.lipnja 2023. godine.

Obavijest o rezultatima će biti dostavljena svim sudionicima pisanim putem u roku od 2 dana od dana donošenja istog bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.
Odabrani ponuditelji su dužni dostaviti dokaz o uplaćenoj cjelokupnoj ponudi 2 dana nakon primitka rješenja o korištenju površine, u protivnom se raskida ugovor i nudi se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
U slučaju otkazivanja manifestacije, uplaćena ponuda se vraća ponuditelju u cjelokupnom iznosu. Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Ivan Bugarin, dipl.ing.el.
Predsjednik Turističke zajednice grada Trilja

Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije ,, 6th Thrill Blues Festival ’’

Previous Odluka o poništenju javnog natječaja – Voditelj odsjeka za gospodarstvo i EU fondove

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo