Natječaj – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i imovinskopravne poslove

Natječaj – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i imovinskopravne poslove

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
KLASA: 112-01/22-01/23
URBROJ: 2181-12-03-23-01

Na temelju članka 17. i članka 19. stavak 2. i stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),  gradonačelnik grada Trilja, Ivan Bugarin, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za imenovanje Pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša
 
– Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša
 
1. Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša
– 1 izvršitelj/izvršiteljica.
 
Potrebno stručno znanje:

sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij tehničke, ekonomske ili pravne struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, položen državni ispit.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
 
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam na rad propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na rad ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv mjesta za koje se podnosi prijava.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
  
Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenoj preslici) priložiti:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
– dokaz o stručnoj spremi: diploma (ukoliko kandidat uz prijavu priloži diplomu  stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i odgovarajući dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),
– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjeseca: Elektronički zapis (e – radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja.

Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
 

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja te sukladno važećim propisima  (Općoj uredbi o zaštiti podataka („SL EU L119“) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18)).

Prijavom na natječaj kandidat izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Grada Trilja u svrhu odabira kandidata za imenovanje na mjesto ravnatelja.

Osoba koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/29 i 84/21) dužna je uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (Popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Radi zaštite osobnih podataka, prilikom predaje prijave na natječaj Kandidat će dobiti pisanu lozinku. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i imaju pravo pristupiti testiranju bit će pod tom lozinkom pozvani na testiranje.
 
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Grada Trilja (www.trilj.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web stranici te na oglasnoj ploči Grada Trilja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Trilj , Poljičke republike 15, 21240 Trilj, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, s obveznom naznakom  „za imenovanje pročelnika/pročelnice  Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša“.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava za natječaj.

 

Gradonačelnik grada Trilja

Ivan Bugarin, dipl. ing. el.

Previous NATJEČAJ za korištenje javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ‘’Trilj Eko Festival” 2023.

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo