POZIV NA 20. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

POZIV NA 20. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/23-01/5

Urbroj. 2181-12-01-23-01

Trilj, 30.06.2023.g.

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA
-svima
Gradonačelniku grada Trilja

Na temelju članaka 55.,56. i 57.  Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja ( „Službeni glasnik grada Trilja broj 03/09, 01/13 i 01/21) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za

dan 07.07.2023. godine.

 

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

 • Aktualni sat – vijećnička pitanja
 • Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice

 

 1. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trilja

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja

 

 1. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja u Gradu Trilju

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Trilja

 

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu

 

 1. Prijedlog Pravilnika o novčanoj pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta „Prve tri“

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje Čistoći Cetinske krajine d.o.o.

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju vatrogasnog doma na upravljanje Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Trilj

 

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta dio k.č.br. 1979 k.o. GrabPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Miljenko Marić, prof.   

Previous Operativno izvješće DVD-a Trilj za 2022. godinu

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo