RJEŠENJE o prijmu u službu – Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i EU fondove“

RJEŠENJE o prijmu u službu – Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i EU fondove“

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za financije,
gospodarstvo i EU fondove

KLASA: 112-01/23-01/22
URBROJ: 2181-12-04-23-08
Trilj, 24. srpnja 2023. godine

Na temelju članka 5. stavka 1. i stavka 2. u vezi s člankom 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) u postupku prijma u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Trilju unutar Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove na radno mjesto „Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i EU fondove“ putem javnog natječaja, pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Trilja (u daljnjem tekstu: pročelnica), donosi

R J E Š E NJ E
o prijmu u službu

I. Ivana Živaljić, koja na dan 24. srpnja 2023. godine ima ukupno 10 godina, 2 mjeseca i 21 dan radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, prima se u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Trilja na radno mjesto „Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i EU fondove“.

II. Raspored na radno mjesto, dan početka rada, podaci o plaći, te drugi podaci propisani u članku 27. stavku 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, bit će utvrđeni rješenjem o rasporedu, po izvršnosti ovog rješenja.

III. Imenovana nema položen državni stručni ispit te je isti obvezna položiti u roku godine dana od prijma u službu.

  1. Žalba protiv ovog rješenja odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Trilja raspisala je javni natječaj za prijam u službu u Grad Trilj, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, Odsjek za gospodarstvo i EU fondove na neodređeno vrijeme 1 izvršitelja/izvršiteljice, na radno mjesto „Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i EU fondove“.

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj: 69/2023 dana 28. lipnja 2023. godine, te na oglasnoj ploči i službenim internet stranicama Grada Trilja.

Rok za podnošenje prijava bio je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

U natječaju je navedeno da kandidati osim općih uvjeta za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete za prijam: Potrebno stručno znanje –  sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ekonomske ili tehničke struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, te položen državni ispit.

U natječaju je također navedeno da u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te da su kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj osobe su bile dužne priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),

– dokaz o stručnoj spremi: diploma (ukoliko kandidat uz prijavu priloži diplomu stečenu u inozemstvu, bio je dužan uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i odgovarajući dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjeseca: Elektronički zapis (e – radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja,

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja, ugovora o radu,  rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima  – svi navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, stupanj stručne spreme i struku utvrđene za obavljanje tih poslova  i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove).

Prema odredbama članka 23. i članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, rješenje o prijmu u službu donosi se za izabranog kandidata iz reda prijavljenih kandidata, a na temelju izvješća o provedenom postupku i rang-liste o rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata koju utvrđuje Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je u postupku utvrdilo da su se na prijavljeni natječaj prijavile 2 (dvije) osobe. Povjerenstvo je sukladno ovlastima iz članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrdilo sljedeće:

– formalne uvjete iz natječaja ispunjavaju 2 kandidata, koji su pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

– na pisanom testiranju kandidat Ivana Živaljić je od mogućih 10 bodova ostvarila ukupno 9 bodova, što je više od 50% od maksimalnog broja bodova iz svakog dijela, čime je ostvaren uvjet da se s kandidatom provede intervju;

Na usmenom intervjuu je kandidatu Ivani Živaljić dodijeljeno 10 bodova, što znači da je kandidat Ivana Živaljić ostvarila ukupno 19 od maksimalnih 20 bodova.

Na temelju rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua Povjerenstvo je utvrdilo rang listu kandidata koju je zajedno s Izvješćem o provedenom testiranju dostavilo pročelnici Upravnog odjela za financije,  gospodarstvo i EU fondove Grada Trilja u skladu s odredbom članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U skladu s prethodno navedenom odlučeno je primiti u službu kandidata Ivanu Živaljić,  koja je, uz ispunjene sve propisane uvjete radnog mjesta voditelja odsjeka, ostvarila uvjete prethodne provjere znanja i sposobnosti pa je stoga riješeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Točka 2. izreke ovog rješenja temelji se na odredbama članka 27. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Točka 3. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 25. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Gradonačelniku Grada Trilja u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje ovom tijelu neposredno u pisanom obliku ili šalje poštom, a može se i izjaviti kod ovog tijela usmeno na zapisnik.

Na žalbu protiv ovog rješenja ne plaća se upravna pristojba.

 

PROČELNICA:

Blaženka Dukić, dipl. oec.

 

Dostaviti:

  1. Ivana Živaljić
  2. Kandidatu prijavljenom na natječaj
  3. Arhiva, ovdje
  4. Osobni očevidnik, ovdje
  5. Internet stranica Grada Trilja

Rješenje o prijmu u službu – voditelj Odsjeka za gospodarstvo i EU fondove

Previous Uspješno je završen projekt ”Reciklažno dvorište Trilj” 

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo