Rješenje o imenovanju pročelnice – Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša

Rješenje o imenovanju pročelnice – Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK

KLASA: 112-01/23-01/23
URBROJ: 2181-12-03-23-09
Trilj, 01. kolovoza 2023. godine

Gradonačelnik Grada Trilja na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu: Zakon) i članka 47. Statuta Grada Trilja (“Službeni glasnik Grada Trilja” broj: 03/09, 01/13, 02/18, 01/21 i 5/23) temeljem provedenog javnog natječaja, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša

  1. Monika Domazet,, s ukupno 7 godina i 8 mjeseci radnog staža u struci, mag. ing. aediff., imenuje se za Pročelnicu Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja na neodređeno vrijeme.
  2. Imenovana se imenuje na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, a dužna je započeti s radom 01. kolovoza 2023. godine od kada ostvaruje prava i obveze iz službe po osnovi radnog mjesta na koje je imenovana.
  3. Imenovana nema položen državni stručni ispit te je isti obvezna položiti u roku godine dana od prijma u službu.
  4. Pravo na plaću imenovana ostvaruje u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto pročelnika 3,60 i osnovice za izračun plaće, uvećanu za 0,5% na ime minulog rada za svaku godinu radnog staža.
  5. Rješenje postaje izvršno danom dostave rješenja imenovanoj službenici iz točke 1. ovog Rješenja.

Obrazloženje

Gradonačelnik Grada Trilja raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj: 69/2023 od  28. lipnja 2023 godine. U natječaju su objavljeni uvjeti koje mora ispunjavati pročelnik prema Pravilniku o unutarnjem redu Grada Trilja (KLASA: 022-01/23-01/4, URBROJ: 2181-12-03-23-01).

Na temelju odredbi članka 23. i članka 24. Zakona, odluka o imenovanju pročelnika upravnog odjela donosi se iz reda prijavljenih kandidata, na temelju izvješća i rang-liste Povjerenstva za provedbu javnog natječaja (dalje u tekstu – Povjerenstvo) o rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata.

U postupku je utvrđeno da su na javni natječaj za imenovanje pročelnika pristigle 2 (dvije) prijave kandidata. Povjerenstvo je utvrdilo da jedna prijava kandidata ne udovoljava formalnim uvjetima natječaja, a jedna prijava kandidata proslijeđena je u daljnji postupak budući da udovoljava formalnim uvjetima natječaja.

Na temelju provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti testiranjem, koji se sastojao od pisane provjera znanja i intervjua,  Povjerenstvo je utvrdilo rang listu koju je zajedno s izvješćem o provedenom postupku dostavilo Gradonačelniku Grada Trilja.

Prema rang-listi i izvješću o provedenom postupku Gradonačelnik Grada  Trilja imenovao je Moniku Domazet, mag. ing. aediff., s ukupno 7 godina i 8 osam mjeseci radnog staža u struci, pročelnicom Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja.

Imenovana ispunjava sve propisane uvjete radnog mjesta pročelnika, a na temelju ukupnog broja bodova koje je ostvarila u provjeri znanja i sposobnosti, prva je na rang-listi.

Imenovana nema položen državni stručni ispit. Sukladno članku 14. Zakona, osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Imenovana pročelnica dužna je javiti se na rad dana 01. kolovoza 2023. godine i od dana početka rada ostvaruje prava i obveze iz službe na radnom mjestu pročelnice uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca a sukladno članku 28. stavku 5. Zakona.

Probni rad službenice u trajanju od tri mjeseca utvrđen je temeljem članka 26. stavka 1. i stavka 2. Zakona.

Pravo na plaću ostvaruje u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto pročelnice upravnog odjela Grada Trilja utvrđenog Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (KLASA: 021-02/17-01/6, URBROJ: 2175-05-01-17-01) i osnovice za izračun plaće utvrđene Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika, uvećane za 0,5% na ime minulog rada za svaku godinu radnog staža.

Sukladno članku 25. stavak 3. Zakona protiv rješenja o imenovanju pročelnika upravnog tijela žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

Sukladno članku 133. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku, rješenje na koje stranka nema pravo žalbe postaje izvršno danom dostave.

Slijedom navedenog, na temelju članka 5. stavka 3. a u svezi s člankom 24. stavak 1. i stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom u Splitu u roku 30 (trideset) dana od dostave ovog rješenja     

GRADONAČELNIK                   
Ivan Bugarin, dipl.ing.el.   

Rješenje o imenovanju pročelnika za prostorno uređenje                                                                             

 

Previous Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije ,,Oluja u Trilju’’ 04. kolovoza 2023.godine

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo