JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA EX FARMA MESOPROMET

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA EX FARMA MESOPROMET

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Klasa:350-02/23-01/07
Urbroj:2181-12-05-23-03

Trilj, 02. kolovoza 2023. godine

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša 02. kolovoza 2023. godine objavljuje:

 JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU  URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA   EX FARMA MESOPROMET 

  1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ex farma Mesopromet (u daljnjem tekstu: Plan).
  2. Javna rasprava o prijedlogu Plana održat će se u periodu od 03. kolovoza 2023. godine do 01. rujna 2023. godine.
  3. Javni uvid o prijedlogu Plana, bit će svakog radnog dana osim subote u vremenu od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Trilja, Poljičke republike 15, 21240 Trilj. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga Plana te sažetak za javnost.
  4. 4.Javno izlaganje održati će se 04. kolovoza 2023. godine. u 12:00 sati, u prostorijama gradske vijećnice Grada Trilja (prostorija iznad Kino dvorane Trilj), Poljičke republike 17 b, 21240 Trilj .
  5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

 -Tijela državne uprave, upravna tijela županije te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisana mišljenja Upravnom odjelu za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilj, Poljičke republike 15,  21240 Trilj.

-Građani i udruge dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na slijedeći način:

a)Upisivanjem primjedbi u knjigu uz prijedlog Plana na javom uvidu;

b)Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju dana 04. kolovoza 2023. godine.

Pisane primjedbe mogu se dostaviti Upravnom odjelu za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, zaključno sa 01. rujna 2023. godine.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

                                                        PROČELNICA

                                                    Monika Domazet,mag.ing.aedif., v.r.

 

UPU ex tvornica mesopromet – Sazetak za javnost 
1.Koristenje i namjena povrsina
2.1.Prometna mreza
2.2.Elektronicke komunikacije i energetski sustav
2.3.Vodnogospodarski sustav
3.Uvjeti koristenja uredenja i zastite
4.1.Oblici koristenja
4.2.Uvjeti gradnje
UPU EX FARMA MESOPROMET PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RAPRAVU
UPU ex farma mesopromet_Obrazlozenje
UPU ex farma mesopromet_Odredbe

 

Previous “Oluja u Trilju” 2023. godine

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo