Odluka o odobravanju novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja

Odluka o odobravanju novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15 i 123/17),  članka 47. Statuta grada Trilja(»Službeni glasnik Grada Trilja« br: 03/09, 01/13, 02/18, 01/21) i članka 9. Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele potpora redovitim studentima s područja Grada Trilja, (Službeni glasnik grada Trilja br: 08/21), Gradonačelnik Grada Trilja, dana  17. siječnja 2024. godine, donosi:

Odluku o odobravanju novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja

        I. Po prijedlogu Upravnog odjela općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti Grada Trilja za akademsku godinu 2023./2024. odobravam novčane  potpore, slijedećim studentima :

a)Preddiplomski, diplomski, integrirani (preddiplomski i diplomski) i stručni studij

Ana Barić                                            Ivana Smoljanović                  Mateo Gilić

Ana Budić-Leto                                  Ivano Grubišić-Čabo  Mihaela Delić

Ana Ćosić-Dragan                              Ivano Vukas                            Milena Kažimir

Ana Klarić                                           Ivo Gusić                                Mirko Kavain

Ana Marija Lagator                            Izabela N.Gusić Janjić Mirna Grubišić-Čabo

Anamarija Jagnjić                              Jelena Kundid             Mislav Prcela

Andrea Sablić                         Jelena Sarić                            Mladen Klarić

Andrea Strikić                        Julija Bošnjak                         Monika Dukić

Anđela Bravić                                     Jure Karaman                         Nera-Ana Latinac

Anđela Marasović                              Karla Čajić                              Nicole Kozina

Anđela Nevoljić                                 Karmen Knezović                    Nikola Kovačević

Ani Kažimir                                         Karmen Lagator                     Nina Delonga

Anita Vudrag                                      Karmen Šušnjara                   Paula Krnjača

Ante Bradarić                                     Katarina Jozić                         Petar Gilić Kuko

Ante Toni Marasović                          Klara Ana Vuco                       Petra Bacelj

Antea Bradarić                                   Klara Delić                              Petra Ivišić

Antea Dukić                                        Krešimir Odrljin                      Petra Kažimir

Antonia Babić                        Kristijan Pudar            Petra Svalina

Bernarda Šipić                        Lara Sikirica                            Slavko Kozina

Danijela Delonga                               Leonarda Bacelj                      Stella-Victoria Caktaš

David Dukić                                        Lovre Ćaleta                           Stipe Gilić

Domina Odrljin                                  Lovre Klarić                            Stipe Ivković

Dominik Kažimir                                Luca Šipić                               Tea Živaljić

Doriana Ćosić                         Lucija Vukas                           Tino Grubišić-Čabo

Dorotea Hrvoić                                  Luka Pešo                               Tino Pavela

Duje Krstić                                          Mara Hržić                              Tomislav Akrap

Filip Kozina                                         Mara Klarić                             Viktorija Živaljić

Filip Marasović                                   Marina Čorić             

Franka Dukić                                      Mario Dukić

Gabriela Dukić                        Mario Mateljan

Igor Lipotić-Piroga                              Marko Bilonić

Iva Banić                                            Marko Dukić

Iva Odrljin                                          Marko Koprčina

Ivan Burić                                           Marko Šušnjara

Ivan Mateljan                                     Marta Batinić

Ivan Šipić                                            Marta Bradarić

Ivan Žuljević                                       Martin Vudrag

Ivana Grubišić-Čabo              Mate Rančić

Ivana Kutleša                                     Matea Akrap

Ivana Pešo                                          Mateja Krstić                                                                       

  1. b) Poslijediplomski studij c) Izvrsni studenti

 

 

Nikolina Marasović

Sanja Čović Jurčević

 

 

Marijana Ivković

Mihaela Ivančić

Petra Akrap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

              

Ova Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči grada Trilja i službenoj stranici grada Trilja  (http://www.trilj.hr).

III.

Kandidati s navedene liste koji su u međuvremenu postali korisnici druge stipendije ili potpore dužni su, ukoliko već nisu, u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke dostaviti pisanu Izjavu o  neprihvaćanju gradske potpore.

                                                         IV.

Svaki kandidat ima pravo dobiti na uvid dokumentaciju u svezi provedbe Natječaja i dodjele novčanih potpora te podnijeti pismeni prigovor na ovu Odluku u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke na oglasnoj ploči i službenoj stranici Grada Trilja.

Pismeni prigovor se podnosi na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, s naznakom „Za studenske potpore- Ne otvarati!“.

 

Klasa: 604-01/23-01/2
Urbroj: 2181-12-03-24-02
Trilj, 17.1. 2024. godine

 

                                                                                                                  GRADONAČELNIK

 

                                                                                                                 Ivan Bugarin,dip.ing.el.

Odluka o odobravanju novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja

 

 

Previous JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Trilj udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo