NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TRILJA

NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TRILJA

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN13/22), članka 41. Statuta Turističke zajednice grada Trilja (Službeni glasnik grada Trilja 2/2020) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Trilja o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu Turističke zajednice grada Trilja, donesenoj na 15. sjednici Turističkog vijeća 22.01.2024. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Trilja raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA TRILJA

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine.

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

 1. Da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. Da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3. Znanje jednog stranog jezika,
 4. Znanje rada na osobnom računalu,
 5. Da izradi prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Trilja, na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
 6. Da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, dužan je u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20).

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • Ime i prezime kandidata, OIB,
 • Adresu prebivališta,
 • Broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 • Naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 • Specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu i
 • Potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • Životopis,
 • Presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem,
 • Dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme, odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu – izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi na poslovima i u kojem trajanju,
 • Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položeni stručni ispit,
 • Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja ili certifikata škola stranih jezika, sveučilišta ili učilišta putem kojih je vidljiva razina poznavanja stranog jezika),
 • Dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu),
 • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
 • Prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Trilja vlastoručno potpisan.

Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu i u toj stručnoj spremi.

 

Turističko vijeće zadržava pravo provjeriti putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH postoji li zapreka za izbor i imenovanje direktora/ice iz čl. 21., st. 3. Zakona, odnosno, ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, odnosno, ako takve podatke nije moguće pribaviti na navedeni način, od odabranog kandidata zatražiti odgovarajuću izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva.

 

U skladu s člankom 24. Zakona, direktor turističke zajednice:

 • ne može biti predsjednik ni član skupštine ili turističkog vijeća ni jedne turističke zajednice;
 • ne smije obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica
 • ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja
 • ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidati predočiti prije donošenja odluke o izboru.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27.04.2016. godine (Službeni list Europske unije L119/1.).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, kojeg imenuje Turističko vijeće.

Povjerenstvo će provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja. Kandidat će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektroničke pošte.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na temelju provedenih intervjua, Povjerenstvo predlaže kandidata/e za izbor, te prijedlog kandidata podnosi Turističkom vijeću najkasnije 15 dana od dana zaključenog Natječaja.

Turističko vijeće donosi Odluku o izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice grada Trilja na mandat od četiri (4) godine.

Nakon donošenja Odluke o izboru kandidata, o rezultatima natječaja kandidati s kojima je obavljen intervju bit će obaviješteni elektroničkom poštom.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja.

Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom ”Natječaj za radno mjesto direktora” na adresu:

Turistička zajednica grada Trilja
Kralja Tomislava 1a
21240 Trilj

Isključivo preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijava je 06.02.2024.

Ivan Bugarin, dipl.ing.el.

Predsjednik Turističke zajednice grada Trilja

Trilj, 23.01.2024.

Natječaj za izbor direktora Turističke zajednice grada Trilja

Previous Odluka o odobravanju novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo