JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA ZA 2024. GODINU

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 34. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine RH br. 26/15 i 37/21),  članka 35. Statuta Zajednice sporta Grada Trilja (u daljnjem tekstu Zajednica) i Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa aktivnoti sportskih udruga Grad Trilja, Upravni odbor Zajednice dana 30. siječnja 2024. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA ZA 2024. GODINU

I.

U Proračunu Grada Trilja za 2024. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu Programa sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta sukladno prioritetima utvrđenima od strane zajedničkog Povjerenstva Triljske zajednice sporta i Grada Trilja. Javni poziv će radi zadovoljavanja propisanih uvjeta provesti Triljska zajednica sporta u suradnji s Gradom Triljom.

II.

Na ovaj javni poziv se mogu javiti sve udruge u sportu sa sjedištem na području grada Trilja, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba građana Grada Trilja u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti ne predstavljaju gospodarsku djelatnost u sportu.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:

 • da imaju sjedište na području Grada Trilja
 • da su upisani u Registar udruga pri nadležnom tijelu SDŽ
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
 • da su upisani u Evidenciju pravnih osoba u sportu pri Ministarstvu turizma i sporta
 • da uredno ispunjavaju obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Trilja
 • da uredno ispunjavaju obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz javnih izvora
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela
 • da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima

III.

Prijave se podnose na posebnim obrascima:

 • Obrazac prijave (opisni obrazac i obrazac proračuna)
 • Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka.

Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu

 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog poziva
 • Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog poziva), da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati Ugovor o financiranju) ne vodi prekršajni, odnosno, kazneni postupak.
 • Ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (ispis stranice iz Registra neprofitnih organizacija: https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ s podacima o upisu)
 • Dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje sportskoga programa za nositelja/nositeljicu programa sukladno Zakonu o sportu (izuzev za sportove: automobilizam, motociklizam, šah i pikado, a sukladno Odluci Ministarstva turizma i sporta urbroj 529-07-02/1-23-1 od 02.svibnja 2023.)

Nositelj/nositeljica programa je osoba odgovorna za provedbu sportskog programa i mora imati stručnu osposobljenost najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu ili mora biti osposobljena putem ustanove za obrazovanje kadrova u sportu.

IV.

Prijava se vrši na propisanim obrascima.

V.

Na temelju postojećih Kriterija i Pravilnika Triljske zajednice sporta, Povjerenstvo će izvršiti vrednovanje ponuđenih programa.

VI.

Prijave na Javni poziv treba dostaviti poštom preporučeno ili neposrednom dostavom u Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj. U zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, sa naznakom za «ZAJEDNICU SPORTA GRADA TRILJA».

Za dodatne informacije obratiti se na mobitel 095/922 1661, 095/863 8799 ili na mail tajnica.zsgt@gmail.com

Prijave za sufinanciranje provedbe Programa javnih potreba u sportu dostavljaju se zključno s 28.veljače 2024. godine do 15.00 sati.

Sva dodatna pitanja u svezi Javnog poziva mogu se dostaviti e-mailom.

VIII.

Sve udruge/fizičke osobe čiji programi budu prihvaćeni za sufinanciranje u 2024. godini o istome će biti obaviješteni elektroničkim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

PREDSJEDNIK ZSGT
Mario Dragušica v.r.

Obrazac ZSGT – Javni poziv (1)
Javni poziv za sufinanciranje 2024.g.
Izjava o vjerodostojnosti 2024. za natječaj ZSGT

Previous PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo