JAVNI NATJEČAJ za imenovanje Ravnatelja Ustanove CEKOM 3LJ

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje Ravnatelja Ustanove CEKOM 3LJ

USTANOVA  CEKOM 3LJ
Ugljane 115 C, 21 240 Trilj
OIB 35341410291

KLASA: 112 -01/24-01/02
URBROJ: 2181-12-10-24-01

Ugljane, 26.01.2024. godine

Na temelju članka 13.Statuta Ustanove CEKOM 3LJ, Upravno vijeće Ustanove, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J za imenovanje Ravnatelja Ustanove CEKOM 3LJ 


Minimalni uvjeti za izbor Ravnatelja su:

 • najmanje završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkog, prirodnog, biomedicinskog i zdravstvenog, biotehničkog i društvenog smjera,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • najmanje poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na mandat od četiri godine i može biti ponovo biran, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv mjesta za koje se podnosi prijava.

 Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

  Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenoj preslici) priložiti:

 • životopis,
 • pisani prijedlog programa rada za četverogodišnje razdoblje
 • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
 • dokaz o stručnoj spremi: diploma (ukoliko kandidat uz prijavu priloži diplomu  stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i odgovarajući dokaz o priznavanju ili jednakovrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije),
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjeseca: Elektronički zapis (e – radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili istovjetnih stranih ustanova, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja.

Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Intervju sa provjerom znanja i  sposobnosti kandidata obaviti će se samo sa kandidatima  koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem  internetske stranice Ustanove i osobno na mail adresu , ako je dostupna, najmanje pet dana prije određenog termina.

Radi zaštite osobnih podataka, prilikom predaje prijave na natječaj Kandidat će dobiti pisanu oznaku.

Ako se kandidat ne odazove na zakazani intervju,  smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na internetskoj stranici Ustanove Cekom 3lj, u sklopu Pravilnika dostupan je opis poslova radnog mjesta Ravnatelja.

Javni natječaj za imenovanje Ravnatelja Ustanove Cekom 3lj objavljen je u Narodnim novinama, Javnim glasilima, te na mrežnim stranicama Ustanove i grada Trilja.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Ustanova CEKOM 3LJ , Ugljane 115C,  21240 Trilj, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, bez obzira na datume objava u javnim glasilima i internetskim stranicama, s obveznom naznakom „za Ravnatelja Ustanove CEKOM 3LJ“ – Ne otvaraj,

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Marija Vrgoč

Javni natječaj za imenovanje Ravnatelja Ustanove CEKOM 3LJ

 

Previous JAVNI   NATJEČAJ za imenovanje Voditelja odjela Ustanove CEKOM 3LJ

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo