JAVNI   NATJEČAJ za imenovanje Voditelja odjela Ustanove CEKOM 3LJ

JAVNI   NATJEČAJ za imenovanje Voditelja odjela Ustanove CEKOM 3LJ

USTANOVA  CEKOM 3LJ
Ugljane 115 C, 21 240 Trilj
OIB 35341410291

KLASA: 112 -01/24-01/03
URBROJ: 2181-12-10-24-01

Ugljane, 26.01.2024. godine

Na temelju članka 13.Statuta Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ, Upravno vijeće Ustanove, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J za imenovanje Voditelja odjela  

1. Voditelj odjela administrativno financijskih poslova  
– 1 izvršitelj.                          
2. Voditelj odjela za gospodarsko laboratorijske poslove  – 1 izvršitelj

Uvjeti za izbor voditelja odjela su:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenog smjera,                za voditelja pod 1.          
 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja tehničkog, prirodnog, biomedicinskog i zdravstvenog ili biotehničkog smjera,                                              za voditelja pod 2.                   
 • najmanje četiri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenoj preslici) priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
 • dokaz o stručnoj spremi: diploma (ukoliko kandidat uz prijavu priloži diplomu  stečenu u inozemstvu, dužan je uz predmetnu svjedodžbu dostaviti i odgovarajući dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjeseca: Elektronički zapis (e – radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, mjestu rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja.

Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.                                                                                   Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Radi zaštite osobnih podataka, prilikom predaje prijave na natječaj Kandidat će dobiti pisanu oznaku. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i imaju pravo pristupiti testiranju bit će pod tom oznakom pozvani na testiranje. Na intervju biti će pozvani kandidati sa 60 % i više bodova ostvarenih testiranjem.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na web stranici Ustanove Cekom 3lj, u sklopu Pravilnika dostupan je opis poslova radnog mjesta koje se popunjava. Na navedenoj web stranici te na oglasnoj ploči Ustanove Cekom 3lj biti će objavljene informacije o postupku,  vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis oznaka kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Ustanova CEKOM 3LJ , Ugljane 115C,     21240 Trilj, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, brz obzira na datume objava u javnim glasilima i internetskim stranicama, s obveznom naznakom „za Voditelja  odjela administrativno financijskih poslova“- Ne otvaraj , ili „za Voditelja odjela za gospodarsko laboratorijske poslove“- Ne otvaraj.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                               Marija Vrgoč

Javni natječaj za imenovanje Voditelja odjela CEKOM 3LJ

Previous JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA TRILJA ZA 2024. GODINU

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo