Konačna Odluka o odobravanju novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja

Konačna Odluka o odobravanju novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15 i 123/17), članka 47. Statuta grada Trilja(»Službeni glasnik Grada Trilja« br: 03/09, 01/13, 02/18, 01/21) te članka 9. Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele potpora redovitim studentima s područja Grada Trilja, (Službeni glasnik grada Trilja br: 08/21), Gradonačelnik Grada Trilja, dana 09. veljače 2024. godine, donosi:

Konačnu Odluku
o odobravanju novčanih potpora
studentima s područja Grada Trilja

I.

Po završetku žalbenog roka, odnosno rješavanja pristiglih prigovora i odricanja od odobrenih novčanih potpora zbog prihvaćanja drugih stipendija, utvrđujem konačnu listu odobrenih novčanih potpora Grada Trilja za akademsku godinu 2023./2024.slijedećim studentima .

a)Preddiplomski, diplomski, integrirani (preddiplomski i diplomski) i stručni studij

Ana Barić Klara Delić
Ana Vukas Kristijan Pudar
Ana Marija Lagator Lara Sikirica
Andrea Sablić Lovre Ćaleta
Andrea Strikić Lovre Klarić
Anđela Bravić Lucija Vukas
Ani Kažimir Luka Pešo
Anita Vudrag Magdalena Pudar
Ante Bradarić Mara Hržić
Ante Toni Marasović Mario Mateljan
Antea Bradarić Marko Bilonić
Antonijo Bajić Marko Dukić
Bernarda Šipić Marko Koprčina


David Dukić Marko Šušnjara
Domina Odrljin Marta Batinić
Dominik Kažimir Martin Vudrag
Dorotea Hrvoić Mirko Kavain
Filip Kozina Mirna Grubišić-Čabo
Franka Dukić Mislav Prcela
Iva Banić Mladen Klarić
Iva Odrljin Monika Dukić
Ivan Burić Nera-Ana Latinac
Ivan Šipić Nicole Kozina
Ivan Žuljević Nikola Kovačević
Ivana Botica Paula Krnjača
Ivana Kutleša Petar Gilić Kuko
Ivana Smoljanović Petra Ivišić
Ivano Vukas Petra Kažimir
Ivo Gusić Petra Svalina
Ines Projić Sara Vrdoljak -Colo
Jelena Sarić Slavko Kozina
Julija Bošnjak Stella-Victoria Caktaš
Karmen Knezović Stipe Gilić
Karmen Lagator Tino Grubišić-Čabo
Karmen Šušnjara Tino Pavela
Katarina Jozić Tomislav Akrap
Viktorija Živaljić
b) Poslijediplomski studij c) Izvrsni studenti

Nikolina Marasović
Sanja Čović Jurčević
Mihaela Ivančić
Petra Akrap


II.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od objave Odluke.

III.

Ova Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči Grada Trilja i službenoj stranici Grada Trilja (http://www.trilj.hr).

 

Klasa: 604-01/23-01/2
Urbroj: 2181-12-03-24-03
Trilj, 09. veljače. 2024. godine

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bugarin,dip.ing.el.

DOKUMENTI ZA PREUZIMNJE: Konačna Odluka – stipendije

Previous JAVNI NATJEČAJ za imenovanje Ravnatelja Ustanove CEKOM 3LJ

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo